ནོར་འཁྲུལ་གཤམ་མ་

འོད་རྟགས་དེ་གཤམ་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་གཤམ་མ་ལ་སྤོས་(གཡས་སུ་སྤོས་སྒུལ་)

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

རྩོམ་སྒྲིག་འདེམས་པ་ - གཤམ་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་

F3 མཐེབ་


Please support us!