སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མིག་བཤར་མཐོང་སྒྲོམ་གྱི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཡོ་བྱད་ཚང་

In Slide Sorter view, the Slide Sorter bar can be used.

བྱ་ཡུལ་བདམས་པ།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྤྱོད་པའི་བདམས་ང་བྱ་ཡུལ།

རིས་རྟགས།

བྱ་ཡུལ་བདམས་པ།

མིག་སྔའི་ཤོག་ལྷེབ་ནས་འགོ་བརྩུགས་ཏེ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བཪྙན་གཏོང་དགོས་

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བཪྙན་སྟོན་འགོ་ཚུགས་པ་

Slide Show Icon

མིག་སྔའི་ཤོག་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བཪྙན་གཏོང་འགོ་འཛུགས།

Please support us!