རིས་འགོད་ལས་ཀའི་ཚང་

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.

བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟེང་བྱ་ཡུལ་འདེམས་དགོས་ན་ [རིས་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྟེང་གི་" བྱ་ཡུལ་འདེམས་པའི་"རིས་འགོད་(མདའ་རྩེ་དཀར་པོ་)རྐྱང་རྡེབ་བརྗེ་བྱ་ཡུལ་དེ་རྐྱང་རྡེབ།

དུས་གཅིག་ལ་བྱ་ཡུལ་མང་པོ་འདེམས་དགོས་པའི་སྐབས་ Shift མཐེབ་གནོན་ཟིན་བྱས་ན་བྱ་ཡུལ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འདེམས་ཐུབ།

གལ་ཏེ་བྱ་ཡུལ་གཞན་གྱི་རྒྱབ་ལ་གནས་པའི་བྱ་ཡུལ་བདམས་ན་ མཐེབ་གནོན་ཟིན་མ་ཟད་བྱ་ཡུལ་དེ་རྐྱང་རྡེབ་ ནང་གི་གཤམ་གྱི་མཐའ་རིམ་བྱ་ཡུལ་འདེམས་དགོས་ན་ Shift + མཐེབ་གནོན་ཟིན་མ་ཟད་ཡང་བསྐྱར་རྐྱང་རྡེབ་འདེམས་ངེས་པའི་སྔོན་གྱི་བྱ་ཡུལ་ཡང་བསྐྱར་འདེམས་དགོས་ན་ Shift + MACའདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ་ཟིན་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ།

རྩོམ་སྒྲིག་ཡོ་བྱད་མང་ཆེ་བ་སྔོན་ལ་བདམས་ཚར་བའི་བྱ་ཡུལ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་ བདམས་ཚར་བའི་བྱ་ཡུལ་ཚོད་འཛིན་ཚེག་ཆུང་བརྒྱད་རྒྱུད་ནས་མངོན་ བདམས་ཚར་བའི་བྱ་ཡུལ་ཆ་རྡེབ་རྗེས་ ཁྱེད་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་དེ་དང་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ཡིག་དེབ་གཅིག་ནང་འཇུག་བྱས་ཆོག་ བདམས་ཟིན་བྱ་ཡུལ་ཕུད་པའི་གནས་ས་ཞིག་ལ་རྡེབ་གནོན་བྱས་ན་བྱ་ཡུལ་དེ་བདམས་པ་གཙང་སེལ་བྱེད་ཐུབ།

བདམས་པ་གཙང་སེལ་བྱེད་ན་ འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་ཕུད་པའི་ངེས་མེད་གནས་ས་རྐྱང་རྡེབ་ཡང་ན་ Escape མཐེབ་གནོན་དགོས།

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

བྱ་ཡུལ་བདམས་པ།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྤྱོད་པའི་བདམས་ང་བྱ་ཡུལ།

Icon

བྱ་ཡུལ་བདམས་པ།

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

ཐིག་སྐུད་ཚོས་གཞི།

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

སྐོང་གསབ་བཟོ་ལྟ།

Line

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་འདྲུད་སྒུལ་ས་ཐིག་སྐུད་གཅིག་ལྡན་པའི་དྲང་ཐིག་ཞིག་བཀོད་པ་ ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཁྱོག་ཚད་45ཏུའུ་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་ Shiftམཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱ་དགོས།

Icon Line

ཐིག་སྐུད་

གྲུ་བཞི་

མིགསྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འགུལ་གྱི་གནས་སར་གྲུ་བཞི་མཚོན་མདོག་ཡོད་པ་་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱ་ ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཟུར་ཚད་ཏུའུ་ 45ལ་ཚད་འཛིན་བྱ་ བྲིས་འགོད་གྲུ་བཞིའི་ཟུར་གཅིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་འདྲུད་ གྲུ་བཞི་ཁ་གང་མ་བྲིས་འགོད་བྱེད་ན་འདྲུད་འགུལ་སྐབས་ Shiftམཐེབ་གནོན་བྱེད་དགོས་

Icon Rectangle

གྲུ་བཞིའི་དབྱིབས།

འཇོང་དབྱིབས་

མིགསྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འགུལ་གནས་སར་འཇོང་དབྱིབས་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱ་ བྲིས་འགོད་འཇོང་དབྱིབས་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་འདྲུད་ སྒོར་མོ་བྲིས་འགོད་བྱེད་ན་ འདྲུད་འགུལ་སྐབས་ Shiftམཐེབ་གནོན་བྱེད་དགོས་

Icon Ellipse

འཇོང་དབྱིབས།

མདའ་རྩེའི་ཡོ་བྱད་ཚང་

ཁ་ཕྱེ་བ།[མདའ་རྩེའི་ཡོ་བྱད་ཚང་ ]དེའི་ནང་ཁྱེད་ནས་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འམ་ཤོག་ངོས་ལ་དྲང་ཐིག་ མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་དེ་བཞིན་གཏན་ཚད་ཐིག་བཅས་གསབ་སྣོན་བྱས་ཤོག

ཁྱོག་ཐིག

" བྲིས་འགོད་"ཚང་སྟེང་གི་ "ཁྱོག་ཐིག་"རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཐིག་སྐུད། ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཁྱེད་ཀྱི་དེའི་ནང་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ལ་ཐིག་སྐུད་དང་བཟོ་ལྟ་གསབ་སྣོན་ཐུབ།

Icon Curve

འཁྱོག་ཐིག།

འབྲེལ་རྟགས་

Icon Connector

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་

ཁ་ཕྱེ།འབྲེལ་རྟགས་ ཡོ་བྱད་ཚང་ ཡོ་བྱད་ཚང་དེ་སྤྱད་ནས་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་ལ་འབྲེལ་རྟགས་གསབ་སྣོན་བྱས་ཆོག་ འབྲེལ་རྟགས་ནི་བྱ་ཡུལ་སོ་སོའི་འབྲེལ་ཐིག་སྐུད་ཡིན་ཞིང་བྱ་ཡུལ་དང་སྒྲོག་ནས་སྤོ་སྒུལ་བྱེད་ འབྲེལ་རྟགས་ལྡན་པའི་བྱ་ཡུལ་འདྲ་ཕབ་བྱེད་སྐབས་འབྲེལ་རྟགས་ཡང་ཕབ་བྱེད།

རྩ་བའི་དབྱིབས།

"རྩ་བའི་དབྱིབས།"ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

Icon Basic shapes

རྩ་བའི་བཟོ་དབྱིབས།

རྟགས་གཞན།

[རྟགས་གཞན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག

Icon Symbol Shapes

མཚོན་རྟགས་གཞན།

མདའ་རྩེ་ཕྱོགས་བསྡུས།

"མདའ་རྩེ་ཕྱོགས་བསྡུས།"ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

Icon Block arrows

མདའ་རྩེ་མཉམ་འདུས།

བཟོ་རྒྱུན་རི་མོ།

"བཟོ་རྒྱུན་རི་མོ།"ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ་དགོས།

Icon Flowcharts

བརྒྱུད་རིམ་རི་མོ།

མཆན་འགོད།

[མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

Icon Callouts

རྟགས་འགོད།

སྐར་མ་དང་དར་ཆ།

[སྐར་མ་དང་དར་ཆའི་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག

Icon Stars

སྐར་མ་དང་དར་ཆ།

རྩ་གསུམ་བྱ་ཡུལ་

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

རྩ་གསུམ་བྱ་ཡུལ་

འཁྱིལ་འཁོར་

ཡོ་བྱད་འདི་བྱ་ཡུལ་འགུལ་འཁྱིལ་ལ་སྤྱོད་པ།

Icon Rotate

འཁྱིལ་འཁོར་

སྙོམས་གཤིབ།

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྙོམས་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

Icon Alignment

སྙོམས་གཤིབ།

བརྩེགས་འཇུག་བརྒྱུད་རིམ་

འདེམས་སྒྲིག་བྱས་པའི་དོ་ཁང་གོ་རིམ་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

Icon Arrange

རིམ་སྟར།

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Icon Distribute

Distribute

Shadow

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

Icon Add Shadow

Shadow

Crop

Trims or scales the selected graphic. You can also restore the graphic to its original size.

Icon Crop

བྲེགས་གཏུབ།

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

ཚད་ལྡན་འཚག་འདེམས།

Edit Points

Lets you change the shape of the selected drawing object.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

Please support us!