རིས་འགོད་ལས་ཀའི་ཚང་

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.

བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟེང་བྱ་ཡུལ་འདེམས་དགོས་ན་ [རིས་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྟེང་གི་" བྱ་ཡུལ་འདེམས་པའི་"རིས་འགོད་(མདའ་རྩེ་དཀར་པོ་)རྐྱང་རྡེབ་བརྗེ་བྱ་ཡུལ་དེ་རྐྱང་རྡེབ།

དུས་གཅིག་ལ་བྱ་ཡུལ་མང་པོ་འདེམས་དགོས་པའི་སྐབས་ Shift མཐེབ་གནོན་ཟིན་བྱས་ན་བྱ་ཡུལ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འདེམས་ཐུབ།

གལ་ཏེ་བྱ་ཡུལ་གཞན་གྱི་རྒྱབ་ལ་གནས་པའི་བྱ་ཡུལ་བདམས་ན་ མཐེབ་གནོན་ཟིན་མ་ཟད་བྱ་ཡུལ་དེ་རྐྱང་རྡེབ་ ནང་གི་གཤམ་གྱི་མཐའ་རིམ་བྱ་ཡུལ་འདེམས་དགོས་ན་ Shift + མཐེབ་གནོན་ཟིན་མ་ཟད་ཡང་བསྐྱར་རྐྱང་རྡེབ་འདེམས་ངེས་པའི་སྔོན་གྱི་བྱ་ཡུལ་ཡང་བསྐྱར་འདེམས་དགོས་ན་ Shift + MACའདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ་ཟིན་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ།

རྩོམ་སྒྲིག་ཡོ་བྱད་མང་ཆེ་བ་སྔོན་ལ་བདམས་ཚར་བའི་བྱ་ཡུལ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་ བདམས་ཚར་བའི་བྱ་ཡུལ་ཚོད་འཛིན་ཚེག་ཆུང་བརྒྱད་རྒྱུད་ནས་མངོན་ བདམས་ཚར་བའི་བྱ་ཡུལ་ཆ་རྡེབ་རྗེས་ ཁྱེད་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་དེ་དང་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ཡིག་དེབ་གཅིག་ནང་འཇུག་བྱས་ཆོག་ བདམས་ཟིན་བྱ་ཡུལ་ཕུད་པའི་གནས་ས་ཞིག་ལ་རྡེབ་གནོན་བྱས་ན་བྱ་ཡུལ་དེ་བདམས་པ་གཙང་སེལ་བྱེད་ཐུབ།

བདམས་པ་གཙང་སེལ་བྱེད་ན་ འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་ཕུད་པའི་ངེས་མེད་གནས་ས་རྐྱང་རྡེབ་ཡང་ན་ Escape མཐེབ་གནོན་དགོས།

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

བྱ་ཡུལ་བདམས་པ།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྤྱོད་པའི་བདམས་ང་བྱ་ཡུལ།

རིས་རྟགས།

བྱ་ཡུལ་བདམས་པ།

གྲུ་བཞི་

མིགསྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འགུལ་གྱི་གནས་སར་གྲུ་བཞི་མཚོན་མདོག་ཡོད་པ་་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱ་ ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཟུར་ཚད་ཏུའུ་ 45ལ་ཚད་འཛིན་བྱ་ བྲིས་འགོད་གྲུ་བཞིའི་ཟུར་གཅིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་འདྲུད་ གྲུ་བཞི་ཁ་གང་མ་བྲིས་འགོད་བྱེད་ན་འདྲུད་འགུལ་སྐབས་ Shiftམཐེབ་གནོན་བྱེད་དགོས་

རིས་རྟགས་

གྲུ་བཞིའི་དབྱིབས།

འཇོང་དབྱིབས་

མིགསྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འགུལ་གནས་སར་འཇོང་དབྱིབས་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱ་ བྲིས་འགོད་འཇོང་དབྱིབས་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་འདྲུད་ སྒོར་མོ་བྲིས་འགོད་བྱེད་ན་ འདྲུད་འགུལ་སྐབས་ Shiftམཐེབ་གནོན་བྱེད་དགོས་

རིས་རྟགས་

འཇོང་དབྱིབས།

ཡི་གེ་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བམ་འདྲུད་འགུལ་སར་ཡིག་སྒྲོམ་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱ་ ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གནས་ས་ངེས་མེད་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡི་གེ་དྲས་སྦྱར།

རིས་འགོད་

ཡི་གེ་དང་མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་

ཁྱོག་ཐིག

" བྲིས་འགོད་"ཚང་སྟེང་གི་ "ཁྱོག་ཐིག་"རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཐིག་སྐུད། ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཁྱེད་ཀྱི་དེའི་ནང་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ལ་ཐིག་སྐུད་དང་བཟོ་ལྟ་གསབ་སྣོན་ཐུབ།

རིས་རྟགས་

འཁྱོག་ཐིག།

འབྲེལ་རྟགས་

རིས་འགོད་

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་

ཁ་ཕྱེ།འབྲེལ་རྟགས་ ཡོ་བྱད་ཚང་ ཡོ་བྱད་ཚང་དེ་སྤྱད་ནས་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་ལ་འབྲེལ་རྟགས་གསབ་སྣོན་བྱས་ཆོག་ འབྲེལ་རྟགས་ནི་བྱ་ཡུལ་སོ་སོའི་འབྲེལ་ཐིག་སྐུད་ཡིན་ཞིང་བྱ་ཡུལ་དང་སྒྲོག་ནས་སྤོ་སྒུལ་བྱེད་ འབྲེལ་རྟགས་ལྡན་པའི་བྱ་ཡུལ་འདྲ་ཕབ་བྱེད་སྐབས་འབྲེལ་རྟགས་ཡང་ཕབ་བྱེད།

Lines and Arrows

Opens the Arrows toolbar to insert lines and arrows.

རྩ་གསུམ་བྱ་ཡུལ་

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

རིས་འགོད་

རྩ་གསུམ་བྱ་ཡུལ་

རྩ་བའི་དབྱིབས།

"རྩ་བའི་དབྱིབས།"ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

Icon Basic shapes

རྩ་བའི་བཟོ་དབྱིབས།

རྟགས་གཞན།

[རྟགས་གཞན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག

Icon Symbol Shapes

མཚོན་རྟགས་གཞན།

མདའ་རྩེ་ཕྱོགས་བསྡུས།

"མདའ་རྩེ་ཕྱོགས་བསྡུས།"ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

Icon Block arrows

མདའ་རྩེ་མཉམ་འདུས།

བཟོ་རྒྱུན་རི་མོ།

"བཟོ་རྒྱུན་རི་མོ།"ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ་དགོས།

Icon Flowcharts

བརྒྱུད་རིམ་རི་མོ།

མཆན་འགོད།

[མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

Icon Callouts

རྟགས་འགོད།

སྐར་མ་དང་དར་ཆ།

[སྐར་མ་དང་དར་ཆའི་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག

Icon Stars

སྐར་མ་དང་དར་ཆ།

རྩེ་ཚེག་རྩོམ་སྒྲིག

ཁྱེད་ཀྱི་རིས་མོའི་སྟེང་གི་ཚེག་རྩོམ་སྒྲིག་ཆོག

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

སྒྱུ་རྩལ་ཡིག་གཟུགས་མཛོད།

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

སྒྱུ་རྩལ་ཡིག་མཛོད།

ཡིག་ཆས་ནས་བྱུང་བའི་པར་རིས་

Inserts an image into the current document .

Icon Image

Image

བསྒར་འཛུད་

རིས་འགོད་

བསྒར་འཛུད་

འཁྱིལ་འཁོར་

ཡོ་བྱད་འདི་བྱ་ཡུལ་འགུལ་འཁྱིལ་ལ་སྤྱོད་པ།

Icon Rotate

འཁྱིལ་འཁོར་

སྙོམས་གཤིབ།

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྙོམས་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

རིས་རྟགས་

སྙོམས་གཤིབ།

བརྩེགས་འཇུག་བརྒྱུད་རིམ་

འདེམས་སྒྲིག་བྱས་པའི་དོ་ཁང་གོ་རིམ་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

རིས་རྟགས་

རིམ་སྟར།

Extrusion On/Off

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་གསུམ་འཇལ་ནུས་པ་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་དང་རྒྱབ་པ་བརྗེ་འགྱུར།

Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

རིས་རྟགས་

རང་མཚན་འཇོག་འགུལ་རིས།

Interaction

མཚན་ཉིད་བདམས་པའི་ཡུལ་ནི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་རྒྱུ་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གཅིག་གནོན་རྗེས་ཇི་ལྟར་བསྒྱུར་འགྲོ་བ།

Icon Interaction

Interaction

Please support us!