གནས་སྟངས་ཚང་

གནས་སྟངས་ཚང་གི་ཡིག་ཚགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་འཕྲིན་མངོན་ མིག་སྔར་འདེམས་ངེས་པའི་བྱ་ཡུལ་ཚུད་ཡོད། གནས་སྟངས་ཚང་ཁ་ཤས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཆོག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་ཆོག།

མིག་སྔའི་ཆེ་ཆུང་

འོད་རྟགས་ཀྱི་ X དང་ Y གནས་ས་དང་འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཆེ་ཆུང་མངོན་པ་

མངོན་པའི་སྡུར་ཚད།

མིག་སྔའི་ཤོག་ངོས་ཀྱི་མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་བཏགས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

ཡིག་ཚགས་བཅོས་པ།

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་/རིམ་པ་

མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གི་ཨང་འགོད་དང་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གི་བསྡོམས་གྲངས་མངོན་པ།

མདའ་རྩེའི་བཟོ་ལྟ།

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Please support us!