སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བཪྙན་གཏོང་

Contains commands and options for running a presentation.

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་པ་

Starts your slide show.

བཪྙན་གཏོང་ཐབས་ཚུལ་བཀོད་སྒྲིག

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འགེལ་ཡོད་བཀོད་སྒྲིག་དང་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གང་རུང་དུ་ཚུད་པའི་འགོ་ཚུགས་པ་、སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བརྗེ་པོའི་ཐབས་ཤེས་、གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གྱི་རིགས་འདེམས་པ།

སྦྱོང་བརྡར་དུས་བཀག་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བཪྙན་གཏོང་འགོ་བརྩུགས་པ་མ་ཟད་ གཡོན་གྱི་གཤམ་ཟུར་ལ་དུས་བཀག་ཆས་མངོན་པ།

འགུལ་སྟངས་བཀོད་སྒྲིག་

མཚན་ཉིད་བདམས་པའི་ཡུལ་ནི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་རྒྱུ་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གཅིག་གནོན་རྗེས་ཇི་ལྟར་བསྒྱུར་འགྲོ་བ།

རང་མཚན་འཇོག་འགུལ་རིས་

Assigns effects to selected objects.

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བརྗེ་པོ་

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གབ་པ་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གབ་ཏེ་དེ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བཪྙན་གཏོང་སྐབས་མི་མངོན་པ།

རང་མཚན་འཇོག་བཪྙན་གཏོང་

སྔོན་གྱི་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ནང་གི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མཚན་ཉིད་དེ་རང་འགུལ་གྱི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གཅིག་བེད་སྤྱོད་པ། མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་ནས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གདམ་གསེས་བྱེད་པ་ མ་ཟད་གསར་འཛུགས་ཇི་འདྲ་མང་བའི་རང་གུལ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འཛུགས་ཆོག་པ་

Please support us!