སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བཪྙན་གཏོང་

Contains commands and options for running a presentation.

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་པ་

Starts your slide show.

བཪྙན་གཏོང་ཐབས་ཚུལ་བཀོད་སྒྲིག

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འགེལ་ཡོད་བཀོད་སྒྲིག་དང་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གང་རུང་དུ་ཚུད་པའི་འགོ་ཚུགས་པ་、སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བརྗེ་པོའི་ཐབས་ཤེས་、གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གྱི་རིགས་འདེམས་པ།

སྦྱོང་བརྡར་དུས་བཀག་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བཪྙན་གཏོང་འགོ་བརྩུགས་པ་མ་ཟད་ གཡོན་གྱི་གཤམ་ཟུར་ལ་དུས་བཀག་ཆས་མངོན་པ།

འགུལ་སྟངས་བཀོད་སྒྲིག་

མཚན་ཉིད་བདམས་པའི་ཡུལ་ནི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་རྒྱུ་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གཅིག་གནོན་རྗེས་ཇི་ལྟར་བསྒྱུར་འགྲོ་བ།

རང་མཚན་འཇོག་འགུལ་རིས་

Assigns effects to selected objects.

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བརྗེ་པོ་

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གབ་པ་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གབ་ཏེ་དེ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བཪྙན་གཏོང་སྐབས་མི་མངོན་པ།

རང་མཚན་འཇོག་བཪྙན་གཏོང་

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Please support us!