ཚལ་ཐོ་

གཤམ་གྱི་ས་བཅད་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ཚལ་ཐོ་དང་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་རོགས་སྐྱོར་གཙོ་དོན་སྒྲིག་ཡོད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་ཟིན་པ་མ་ཟད་གསོན་སློང་རྣམ་པར་གནས་པའི་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱིས་ད་གཟོད་སྒུལ་སྤྱོད་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་མངོན་པ་ གཞིའི་སྒྲིག་པ་ རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིག་ཚགས་གཏན་པར་གྱི་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་ཏུ་སྤྱོད་དགོས་གསོན་སློང་རྣམ་པ་གནས་པའི་ཡིག་ཚགས་ཞེས་པ་ནི་མིག་སྔར་གསལ་ཡོལ་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་ཐོག་མངོན་པའི་ཡིག་ཚགས་བརྗོད་ གལ་སྲིད་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ལ་སྤྱོད་དགོས་ན་ཁྱེད་ནས་སྔོན་ལ་ངེས་པར་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་འདིར་གསོ་སློང་དགོས།


ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

ཚལ་ཐོ་དང་གོང་འོག་ནང་དོན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་འདིས་མིག་སྔར་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཚལ་ཐོའི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ན་ད་གཟོད་སྤྱོད་ཆོག་པ་མཚོན་གལ་སྲིད་འོད་རྟགས་དེ་ཡིག་དཀྱིལ་དུ་གནས་ཡོད་ན་ཡི་གེ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྐབས་དགོས་པའི་ཚལ་ཐོའི་རྣམ་གྲངས་ཡོད་ཚད་སྤྱོད་རུང་ གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་དབྱིབས་བདམ་ན་ སྤྱོད་རུང་བའི་རིས་དབྱིབས་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ཚལ་ཐོའི་རྣམ་གྲངས་ཐག་བཅད་མཐོང་ཐུབ།


ཡིག་ཆ་

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

མཐོང་རིས་

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

བསྒར་འཛུད་

This menu contains the commands that are used to insert new elements into the document, for example, graphics, objects, special characters and other files.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བཪྙན་གཏོང་

Contains commands and options for running a presentation.

Tools

སྒེའུ་ཁུང་

Contains commands for manipulating and displaying document windows.

Help

"རོགས་རམ་"ཚལ་ཐོ་དེ་LibreOffice ཡི་རོགས་རམ་མ་ལག་སྒུལ་སློང་དང་ཚོད་འཛིན་ལ་སྤྱོད།

Please support us!