ཡི་གེ་ཡིག་རྟགས་་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་དུ་བརྗེས་བསྒྱུར་བྱས་པ་

ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་སྐོལ་ཐིག་་བརྗེས་བསྒྱུར་བྱེད་པ་དང་ དེ་ནས་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ལས་སྣོན་བྱེད་པ་དང་འདྲ་བར་ཆེ་ཆུང་རྩོམ་སྒྲིག་དང་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས། ཡིག་དེབ་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་བརྗེས་བསྒྱུར་བྱས་བྱིན་བྱས་ ཡིག་དེབ་ནང་དོན་བསྐྱར་དུ་རྩོམ་སྒྲིབ་བྱ་ཐབས་མེད།

ཡིག་དེ་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་བརྗེས་བསྒྱུར་བྱེད་པ་

  1. བརྗེས་བསྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའི་ཡིག་དེབ་བདམས་པ་མ་ཟད་ གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་རིགས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་སྟེ་

    In LibreOffice Draw, choose Shape - Convert - To Curve.

    LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ནང་ ཡི་གེ་བྱ་ཡུལ་གྱི་མཐའ་སྒྲོམ་ཐོག་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཆོག་དེ་རྗེས་ [བརྗེས་བསྒྱུར་] - [སྐོལ་ཐིག་འགྱུར་བ་]འདེམས་དགོས།

  2. གལ་ཏེ་ཡིག་དེབ་ནང་ཡིག་རྟགས་མང་པོ་ཞིག་ཚུད་ཡོད་ན་ཡིག་དེབ་དེ་བྱ་ཡུལ་ཚོ་གཅིག་ལ་བརྗེས་བསྒྱུར་བྱས་ ཚོ་དེ་ཆ་རྡེབ་བྱས་ན་དེའི་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་ཁག་ལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་ཅིང་ལེགས་གྲུབ་བྱས་རྗེས་ Esc མཐེབ་གནོན་དགོས།

  3. ད་ཆ་ རིས་འགོད་ཚང་ཐོག་གི་མཐུད་ཚེགས་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས་ལ། བྱ་ཡུལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས བྱ་ཡུལ་གྱི་པའེ་སེ་ཨར་སྐོལ་ཐིག་མཐུད་ཚེགས་ཡོད་ཚད་མངོན། མཐུད་ཚེགས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚང་བསྒྲིག་ ཐོག་རྩོམ་བསྒྲིག་དང་བསྒར་འཛུད་ སུབ་པ་དེ་དག་ནི་ མཐུད་ཚེགས་གྱི་རིས་རྟགས་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད་རྒྱུད་ཪྙེད་ཐུབ།

Please support us!