ཤོག་བུའི་ཁྲེད་ཚུན་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་

གཏག་པར་རྒྱབ་སྐབས་གཏག་པར་ཁྲེད་ཚུན་ལ་གཞིགས་་ཤོག་ལྟེའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཤོག་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད།

  1. གཏག་པར་གྱི་ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་བ།

  2. In Normal View, choose Slide - Properties, and then click the Page tab.

  3. པར་དབྱིབས་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཁོངས་ནང་ བྱ་ཡུལ་ཤོག་ངོས་རྣམ་གཞག་ལ་བརྩི་ནས་ལེགས་སྒྲིག་དང་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་དགོས།

  4. ཤོག་བུའི་རྣམ་གཞག་ས་ཁོངས་ནང་ རྣམ་གཞག་གཅིག་འདེམས།

  5. གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་སྡུར་ཚད་ལ་བརྟེན་བསྐུམ་རྒྱུ་མ་ཟད་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གསལ་པར་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་མེད། འོན་ཀྱང་བྱ་ཡུལ་དང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གྱི་ལྟོས་བཅས་གནས་ས་འགྱུར་མེད་ཡིན།

Please support us!