སྐོལ་ཐིག་རྩོམ་སྒྲིག་

སྐོལ་ཐིག་ཡོད་བྱད་རིས་རྟགས་ དེ་ཐིག་དུམ་གཅིག་གམ་མང་པོ་གྲུབ་པས་སྐོལ་ཐིག་རིས་བྲིས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན། པའེ་སེ་ཨར་སྐོལ་ཐིག་ཚང་མ་ནི་གཞི་གྲངས་ཚེག་གཉིས་(སྣེ་ཚེགས་)དང་ཚོད་འཛིན་ཚེག་གཅིག་གམ་གཉིས་(ཚོད་ཚེགས་)ཀྱི་མཚན་འཇོག་བྱེད་ཡིན་ ཚོད་འཛིན་ཚེག་དྲུ་སྒུལ་བྱས་པའི་སྐོལ་ཐིག་གྱི་གཞུ་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ཆོག། ཚོད་འཛིན་ཚེག་རྒྱུ་ནས་གཞི་གྲངས་ཚེག་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད། ཚོད་འཛིན་ཚེག་སྐོལ་ཐིག་སྤོ་འགུལ་བྱེ་ནས་ཚོད་འཛིན་ཚེག་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ སྐོལ་ཐིག་གཟུགས་དབྱིབས་ཡིན།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Control points are only visible in "Edit Points" mode. Control points are represented by circles, anchor points are represented by squares. The start point is a little bit larger than the other anchor points.


པའེ་སད་འར་སྐོལ་ཐིག་ལ་ གཞི་གྲངས་ཚེག་རིགས་3 :

How to use the Curve tool

 1. On the Drawing toolbar, open the Curves toolbar Icon and select the CurveIcon tool.

 2. སྐོལ་ཐིག་གྱི་འགོ་འཛུགས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཐོག་ དེ་ནས་སྐོལ་ཐིག་གྱི་མདུན་སྐྱོད་ཁ་ཕྱོགས་ཐོག་བར་དག་ཅུང་ཞིག་དྲུད་སྒུལ་བྱེད། དྲ་ཐིག་དུམ་བུ་རིས་བྲིས་བྱེད་ནས་ དྲུད་སྒུལ་སྐབས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད།

  Hold down Shift while you drag to restrict the direction to a 45 degree grid.

 3. ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལྷོད་པ།

 4. སྟོན་འདམ་དེ་སྐོལ་ཐིག་གྱི་དུམ་བུ་མཇུག་རྫོགས་གནས་ས་སྤོས་རིག་དེ་ན་ གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་རིགས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་སྟེ་

 5. གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་རིགས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་སྟེ་

How to use the Freeform Line tool

 1. On the Drawing toolbar, open the Curves toolbar Icon and select the Freeform LineIcon tool.

 2. Click where you want the curve to start, and keep holding the mouse button down.

 3. Draw the freeform line as you would do with a pencil.

 4. Release the mouse button to finish the line.

Please support us!