LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ནང་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་བེད་སྤྱོད་པ་

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


ཁྱེད་ཀྱིས་མཐེབ་གཞོང་ལ་བརྒྱུད་འཚམས་འདྲ་བྱས་ཆོག་LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བཀའ་ཚིག་ལ་ ལས་ཀའི་བར་སྟོང་ལ་མིག་བཤར་བྱེད་དགོས། LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བེད་སྤྱོད་དང་LibreOffice རིས་འགོད་བཟོ་སྐྲུན་དང་མཚུངས་པའི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་ཀྱིས་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གསར་འཛུགས་བྱེད།

གནས་ཟིན་རྟགས་འདེམ་པ་

LibreOffice Impress AutoLayouts use placeholders for slide titles, text, and objects. To select a placeholder, press +Enter. To move to the next placeholder, press +Enter again.

note

If you press +Enter after you reach the last placeholder in a slide, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.


རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་

 1. F6 མཐེབ་ཕྱོགས་སྟོན་ནས་རིས་འགོད་ཚང་གནོན།

 2. གཡས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་གནོན་ཐད་ཀར་རིས་འགོད་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་ཐིཐི་རྟགས་ལ་འབྱོར།

 3. གལ་སྲིད་རིས་རྟགས་འགྲམ་ལ་མདའ་རྩེ་ཡོད་ན་ རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱིས་ཡན་ལག་ཡོ་བྱད་ཚང་གཅིག་ཁ་ཕྱེས། གོང་ཕྱོགས་ཡང་ན་འོག་ཕྱོགས་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་གནོན་ཏེ་ཡན་ལག་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེས་ དེ་རྗེས་གཡས་ཕྱོགས་ཡང་ན་གཡོན་ཕྱོགས་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་གནོན་ཏེ་རིས་རྟགས་འདེམས།

 4. Press +Enter.

  མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་གསར་བཟོའི་བྱ་ཡུལ།

 5. To return to the document, press +F6.

  ཁྱེད་ཀྱིས་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་བེད་སྤྱད་དེ་དགོས་ངེས་ཀྱི་གནས་སར་འཇོག བྱ་ཡུལ་གྱི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ནས་བཀའ་ཚིག་འདེམས་ Shift+F10 མཐེབ་གནོན།

བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Tab ཐད་ཀར་འདེམས་པའི་བྱ་ཡུལ་མངོན་པ།

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་རྒྱུད་རིམ་ནང་

To start a Slide Show

To start a slide show from the beginning, press F5.

To start a slide show from the current slide, press Shift+F5.

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་རྗེས་མའམ་རིས་འགུལ་ཕན་འབྲས་མདུན་སྐྱེད་བྱེད་པ་

སྟོང་མིག་མཐེབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མདུན་སྐྱེད་བྱེད་པ་ བྱ་ཡུལ་རིས་འགུལ་ཕན་འབྲས་བསྒྲགས་གཏོང་མི་བྱེད་

+PageDown

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གོང་མར་ལོག་པ་

+PageUp

དམིགས་བསལ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ལ་འཆོངས་པ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གི་ཤོག་ཨང་འཛུགས་པ་དང་དེ་ནས་ Enter མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད།

Stop slide show

Esc or -.

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མིག་བཤར་

ཐེངས་དང་པོར་"སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མིག་བཤར་"བརྗེ་བསྒྱུར་སྐབས་ Enter མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད་ མཐེབ་གཞོང་མདོ་གནས་དེ་ལས་ཀའི་བར་སྟོང་དུ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས་ཡོད། F6 མཐེབ་གནོན་ན་ལས་ཀའི་བར་སྟོང་ལ་མིག་བཤར་བྱས་ཤིང་དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ Enter མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད།

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བདམས་པ་དང་རྩི་མེད་གཏོང་བ་

མདའ་རྩེ་མཐེབ་སྤྱད་ནས་འདེམས་དགོས་པའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ལ་བཤར་བྱང་ཐོབ་ དེ་ནས་སྟོང་མིག་མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད། བདམས་པའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་རྩེས་མེད་དུ་གཏོང་ན་ མདའ་རྩེ་མཐེབ་སྤྱད་ནས་ཁ་སྣོན་དགོས་པའོ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཪྙེད་པ་དང་ དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་སྟོང་མིག་མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད། སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་རྩི་མེད་དུ་གཏོང་ན་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་དེ་ཪྙེད་པར་བྱས་ཐོག་ དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་སྟོང་མིག་མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད།

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འདྲ་ཕབ་

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to copy, and then press +C.

 2. Move to the slide where you want to paste the copied slide, and then press +V.

སྤོ་འགུལ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to move, and then press +X.

 2. Position the cursor where you want to move the slide, and then press +V.

 3. མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གི་གནས་སར་ལྟོས་ཏེ་འདེམས་པ་སྟེ་ གོང་ཡང་ན་རྗེས་མ་ དེ་ནས་ "གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས་

Please support us!