རང་མཚན་འཇོག་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་གསར་འཛུགས་བྱེད་

ཁྱེད་ཀྱིས་མིང་སྔའི་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ནང་གི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བེད་སྤྱོད་ཆོག་ རང་མཚན་འཇོག་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་གསར་འཛུགས་བྱེད།

རང་མཚན་འཇོག་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་གསར་འཛུགས་བྱེད་

Define Custom Slide Show Dialog

 1. [སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་] - [རང་མཚན་འཇོག་བསྒྲགས་གཏོང་...]འདེམས་པ།

 2. གསར་འཛུགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས་ དེ་ནས་མིང་སྒྲོམ་ནང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་གྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

 3. Under Existing Slides, select the slides to add to your slide show, and click the >> button. Hold down Shift to select a range of consecutive slides, or to select multiple individual slides.

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འོག་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འདྲུད་འཇོག་རྒྱུད་ རང་མཚན་འཇོག་གི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་ནང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གི་གོ་རིམ་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག

རང་མཚན་འཇོག་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་སྒུལ་བ་

Custom Slide Shows Dialog

 1. [སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་] - [རང་མཚན་འཇོག་བསྒྲགས་གཏོང་...]འདེམས་པ།

 2. རེའུ་འགོད་ནང་འགོ་ཚུགས་བྱེད་པའི་གསལ་སྟོན་འདེམས་དགོས།

 3. འགོ་ཚུགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

tip

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་རེ་བར་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ཡོ་བྱད་ཚང་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་རིས་རྟགས་སྐབས་སམ་ཡང་ན་ F5 མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱེད་སྐབས་འདེམས་ངཧས་ཀྱི་རང་མཚན་འཇོག་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་འགོ་ཚུགས་པར་བྱེད་ན་ རང་མཚན་འཇོག་གི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་


འབྲེལ་ཡོད་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱིས་བཪྙན་སྟོན་འདེམས་གཞི་

མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འགོ་ཚུགས་ནས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་

 1. Choose - LibreOffice Impress - General.

 2. གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་སྒུལ་སློང་ས་ཁོངས་ནང་ རང་འགུག་གི་མིག་སྔའི་ཤོག་ངོས་འགོ་ཚུགས་ནས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ།

warning

གལ་ཏེ་རང་མཚན་འཇོག་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་ལག་བསྟར་བྱེད་ན་ འདེམས་གཞི་དེ་འདེམ་རྒྱུ་མེད།


གབ་པའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་

To hide the current slide, click the Hide Slide action button.

 1. [མཐོང་རིས་] - [སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མིག་བཤར་]འདེམས་ནས་ དེ་ནས་འདེམས་པའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གབ་པ།

 2. སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་ - མངོན་པ་/གབ་པའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འདེམས་པ།

  སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཡིག་ཚགས་ནང་ནས་སུབ་མི་སྲིད།

གབ་པའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མངོན་པ་

 1. [མཐོང་རིས་] - [སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མིག་བཤར་]འདེམས་པ་ དེ་ནས་བསྒྲགས་གཏོང་གྱི་གབ་པའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འདེམས་དགོས།

 2. སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་ - མངོན་པ་/གབ་པའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འདེམས་པ།

Please support us!