HTML ཤོག་ངོས་དེ་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ནང་བསྒར་འཛུད་

ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆ་གང་རུང་( HTML ཡིག་ཚགས་རྣམ་གཞག་གི་ཡི་གེ་)སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཡིག་གེ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ནང་དུ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

  1. In the place where you want to insert the text, choose .

  2. "ཡིག་དེབ་"འམ་"HTML ཡིག་ཚགས་བདམས་པ་དེ་"ཡིག་ཆའི་རིགས་བརྩི་བ།

  3. ཁ་སྣོན་བྱེད་དགོས་པའི་ཡི་གེ་གནས་སའི་ཡི་ཆ་ཪྙེད་ཐོག་ དེ་ནས་"བསྒར་འཛུད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

གལ་ཏེ་ཡིག་ཆར་ཚུད་པའི་ཡིག་གེ་མང་དྲགས་ནས་ ཡོངས་རྫོགས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གཅིག་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ཐབས་མེད་ཀྱང་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མང་པོའི་ནང་ཡི་གེ་བགོ་སྤྲོད་བྱས་ཆོག་པ་ཡིན།

  1. བསྒར་འཛུད་བྱས་པའི་ཡི་གེར་ཆ་རྡེབ་བྱེད་པ་ རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་དུ་འཛུལ་བ།

  2. Select all of the text that lies below the visible slide area and press +X.

  3. Choose , and then press +V.

  4. གོང་སྟབས་ 1 ནས་ 3བར་བསྐྱར་ཟློས་ཏེ་ ཡི་གེ་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཐོག་བགོ་སྤྲོད་མ་ཚར་བར་དུ་ཡིན།

Please support us!