HTML རྣམ་གཞག་གིས་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བྱེད་

  1. HTML རྣམ་གཞག་གིས་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ཁ་ཕྱེད་བྱེད།

  2. [ཡིག་ཆ་] - [ཕྱིར་འདོན་...]འདེམས་པ།

  3. ཡིག་ཆ་རྣམ་གཞག་"HTML ཡིག་ཚགས་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་(LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་)(.html;.htm)"

  4. ཡིག་ཆའི་མིང་ནང་བཅུག་དང་དེ་ནས་ "ཉར་ཚགས་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

  5. ཕྱིར་འདོན་བྱས་པའི་ HTML སྣེ་སྟོན་གསལ་བཤད།

Please support us!