བཟོབཅོས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གོ་རིམ་

གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་རིགས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་སྟེ་

tip

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ནང་གི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྐབས་བྲལ་དུ་སུབ་དགོས་ན་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མིག་བཤར་དུ་བསྐྱུར་དགོས་ སུབ་དགོས་པའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཐོག་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཆོག་དེ་རྗེས་ དེ་ནས་མངོན་པ་/གབ་པ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འདེམས། གབ་པའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གྱི་མིང་དེ་དལ་མདོག་ཡིན། སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མངོན་ན་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འདི་ཐོག་ནས་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཆོག་དེ་རྗེས་ དེ་ནས་མངོན་པ་/གབ་པ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འདེམས།


Please support us!