རིས་འགུལ་ཐབས་ཚུལ་གྱི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བསྒྲགས་གཏོང་བྱེད་པའི་རྒྱུན་རིམ་ནང་ཕན་འབྲས་གང་ཞིག་ཉེར་སྤྱོད་བྱས་པ་ལས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མངོན་ཆོག

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མ་ཀྱི་ཕན་འབྲས་བརྗེ་བསྒྱུར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད

  1. སྤྱི་བཏང་མཐོང་རིསནང་དེ་ནང་ནས་ ཕན་འབྲས་གྱི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བརྗེས་བསྒྱུར་ཁ་སྣོན་འདེམས།

  2. ལས་འགན་དྲ་མིག་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བརྗེ་བསྒྱུར་ཐབས་ཚུལ་

  3. རེའུ་འགོད་ནང་འདེམས་དགོས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བརྗེ་བསྒྱུར་ཐབས་ཚུལ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་སྒེའུ་ཁུང་ནང་སྔོན་ལྟ་ཕན་འབྲས་སུ་བརྗེས་བསྒྱུར་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have slide transition. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has slide transition.


སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མང་པོ་ཞིག་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་བརྗེ་བསྒྱུར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་

  1. སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མིག་བཤར་མཐོང་རིས་ནང་ དེའི་ནང་ཕྱོགས་སུ་བརྗེས་བསྒྱུར་ཕན་འབྲས་ཀྱི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཁ་སྣོན་བྱེད།

    If you want, you can use the Zoom toolbarIcon Zoom to change the view magnification for the slides.

  2. "ལས་འགན་"དྲ་མིག་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས་"སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བརྗེ་བསྒྱུར་ཐབས་ཚུལ་"

  3. རེའུ་འགོད་ནང་འདེམས་དགོས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བརྗེ་བསྒྱུར་ཐབས་ཚུལ།

To preview the transition effect for a slide, click the small icon underneath the slide on the Slides Pane.

ཕན་འབྲས་རྩེ་མེད་བརྗེ་བསྒྱུར་

  1. སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མིག་བཤར་མཐོང་རིས་ནང་ བརྗེ་བསྒྱུར་ཕན་འབྲས་རྩེས་མེད་གཏོང་བའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འདེམས།

  2. ལས་འགན་དྲ་མིག་གྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནངབརྗེ་བསྒྱུར་མེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་འདེམས།

Please support us!