GIF རྣམ་གཞག་གྱི་རིས་འགུལ་ཕྱིར་འདོན་

  1. སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ནང་གྱི་རིས་འགུལ་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

  2. [ཡིག་ཆ་] - [ཕྱིར་འདོན་...]འདེམས་པ།

  3. "ཡིག་ཆ་རྣམ་གཞག་"རེའུ་འགོད་ནང་འདེམས་དགོས་"GIF - Graphics Interchange Format (.gif)"

  4. "འདམས་པ་"བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ཅིང་ འདི་ལྟར་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་པ་ནི་འདེམས་ངེས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་ཡིན་པ་ལས་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཧྲིལ་པོ་མིན།

  5. ཁྱེད་ཀྱི་ GIF བྱ་འགུལ་བཪྙན་རིས་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་གནས་ས་ཪྙེད་པ་བྱས་ན་ མིང་ནང་བཅུག་བྱས་རྗེས་"ཉར་ཚགས་"རྐྱང་རྡེབ་བྱས་དགོས།

Please support us!