LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བྱེད་ནུས་མཐེབ་

གཤམ་གསལ་ནི་LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གྱི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་རེའུ་འགོད།

དེ་མིན་ད་དུང་རྒྱུན་བཏན་གི་ LibreOffice ཚོ་སྒྲིག་མཐེབ་ཡོད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བྱེད་ནུས་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

F2 མཐེབ་

ཡིག་དེ་ལས་ཕྱིར་ཐོན།

F3 མཐེབ་

Enter Group.

+F3

Exit Group.

Shift+F3

ཟུར་དེབ་

F4 མཐེབ་

གནས་ས་དང་ཆེ་ཆུང་

F5 མཐེབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་ལྟ་ཞིབ་བྱེད།

+Shift+F5

ལས་རོགས་

F7 མཐེབ་

Spelling

+F7

དོན་གཅིག་ཚིག་འཛོད་

F8 མཐེབ་

མཐུད་ཚེགས་རྩོམ་སྒྲིག

+Shift+F8

ཡི་གེ་གནད་འཁེལ་སྒྲོམ་

+F3 མཐེབ་

Styles


སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་ནང་གི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

Esc or -

གསལ་སྟོན་མཇུག་སྒྲིལ།

Left click or Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return

སྒུལ་རིས་བྱ་ཡུལ་གཤམ་མ་ཡང་ན་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གཤམ་པ།

མཐེབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གཤམ་དེ་བསྒྱུར་བ།

[གྲངས་ཀ་] - Enter

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གི་ཨང་སྒྲིག་མཐེབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་ Enter མཐེབ་གནོན་བྱེད་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་དེར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

Right click or Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace

Play previous effect again. If no previous effect exists on this slide, show previous slide.

མཐེབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གོང་དེ་བསྒྱུར་བ།

གཙོ་ཤོག་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་ནང་གི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་དངོ་པ་འཆོངས་པ།

End མཐེབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་བྱེད་སྐབས་མཇུག་མཐའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་མཆོངས་པ།

+ Page Up

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གོང་དེ་བསྒྱུར་བ།

+ Page Down

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གཤམ་དེ་བསྒྱུར་བ།

B མཐེབ་

གསལ་ཡོལ་དེ་མདོག་ནག་པོར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

W མཐེབ་

གསལ་ཡོལ་དེ་དཀར་པོར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

P

Use mouse pointer as pen

E

Erase all ink on slide

+A

Turn off pointer as pen mode


སྤྱིར་བཏང་མཐོང་རིས་ནང་གི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

སྣོན་རྟགས་ (+) མཐེབ་

ཆེར་གཏོང་།

འཐེན་རྟགས་ (-) མཐེབ་

སྐུམ་པ།

བསྒྱུར་རྟགས་ (×) མཐེབ་(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་ཆུང་)

ཤོག་ངོས་དེ་སྒེའུ་ཁུང་གི་ཆེ་ཆུང་ལ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད།

བགོས་རྟགས་ (÷) མཐེབ་(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་ཆུང་)

མིག་སྔའི་འདེམས་ངེས་ནང་དོན་ཆེར་གཏོང་བྱེད།

Shift++G

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་ཚོ་སྒྲིག་བྱེད།

Shift++A མཐེབ་

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་རྩེས་མེད་་བྱེད།

+ click

ཚོ་དབྱེ་ཞིག་ལ་སླེབས་པ་དང་ཚེ་དབྱེའི་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་སོ་སོར་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་བེད་བ་ཡིན་ ཚོ་དབྱེའི་ཕྱིར་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པས་སྤྱི་བཏང་མཐོང་རིས་ ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཆོག

+Shift+K

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད།

+Shift+K

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་དབྱེ་བྲལ་བྱེད། ཟླ་སྒྲིག་བྱེད་ནུས་དེ་བྱ་ཡུལ་གཉིས་སམ་མང་པོ་ཟླ་སྒྲིག་བྱས་ནས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་བྱ་ཡུལ་ལ་འགྲོད།

+ Plus key

རྩེ་མོར་འཇོག་པ།

Shift++ Plus key

གོང་ལ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོ།

+ Minus key

གཤམ་ལ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོ།

Shift++ Minus key

མཐིང་རིམ་ལ་འཇོག་པ།


Shortcut Keys when Editing Text

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

+Enter མཐེབ་

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+F5

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+F5

སྟོང་ཆ་བར་འཆེ་མེད་པ། སྟོང་ཆ་བར་འཆེ་མེད་པ་ནི་ཡིག་གཅོད་བྱེད་པར་མ་ཡོང་ ཡིག་གེ་ལིགལིག་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་བསྐྱེད་འགྲོ་གི་མ་རེད།

Shift+Enter

ཡིག་ཕྲེང་བརྗེ་བ་ལས་ཡིག་དུམ་མི་བརྗེ་

མདའ་རྩེ་གཡོན་གཏད་ཀྱི་མཐེབ་

གཡོན་དུ་འོག་རྟགས་སྤོ་བ་

Shift+ མདའ་རྩེ་གཡོན་གཏད་ཀྱི་མཐེབ་

འོད་རྟགས་དང་འདེམས་པའི་ནང་དོན་མཉམ་དུ་གཡོན་ཏུ་སྤོ་བ་

མཐེབ་

ཡི་འགོ་བར་མཆོངས་བ་

+Shift+རྐྱང་རྡེབ་

ཡི་གེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གཡོན་དུ་འདེམས་པ་

མདའ་རྩེ་གཡས་གཏད་མཐེབ་

འོག་རྟགས་གཡས་ངོས་སུ་སྤོ་བ་

Shift+ མདའ་རྩེ་གཡས་གཏད་མཐེབ་

འོད་རྟགས་དང་འདེམས་པའི་ནང་དོན་མཉམ་དུ་གཡས་་ཏུ་སྤོ་བ་

མཐེབ་

ཡིག་མཇུག་ཏུ་སྤོ་བ་

+Shift+རྐྱང་རྡེབ་

ཡི་གེ་རེ་རེ་བཞིན་གཡས་སུ་འདེམས་དགོས་

གོང་ལ་སྤོས།

གོང་ཕྱོགས་ནས་ཡིག་ཕྲེང་ཞིག་གི་སྟངསྟང་དུ་སྤོ་བ་

Shift+ མདའ་རྩེ་ཡར་གཏད་མཐེབ་

གོང་ལ་ཕྲེང་འདམས་པ་

མཐེབ་

Move cursor to beginning of the previous paragraph

འོག་ལ་སྤོས།

འོག་རྟགས་འོག་ཏུ་ཡིག་ཕྲེང་གཅིག་སྤོ་བ་

Shift+ མདའ་རྩེ་མར་གཏད་ཀྱི་མཐེབ་

འོག་ཏུ་ཕྲེང་འདེམས་པ་

མཐེབ་

Move cursor to end of paragraph. Next keystroke move cursor to end of next paragraph

+F3 མཐེབ་

དེ་ཡིག་ཕྲེང་འགོ་བར་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་པ་ཁོ་ནས་ཡིན་

+F3 མཐེབ་

མིག་སྔའི་གནས་ས་དང་ཕྲེང་འགོ་བར་གྱི་ནང་དོན་འདེམས་པ་ཆབས་ཅིག་ འོད་རྟགས་ཕྲེང་བ་འགོ་བར་སྤོ་རྒྱུ་རེད་

+F3 མཐེབ་

ཡིག་ཕྲེང་མཇུག་དུ་མཆོངས་

+F3 མཐེབ་

མིག་སྔའི་གནས་ས་དང་ཡིག་ཕྲེང་མཇུག་གི་བར་གྱི་ནང་དོན་བདམས་པ་དུས་མཚུངས་འོག་རྟགས་ཡིག་ཕྲེང་མཇུག་ཏུ་མཆོངས་པ་

+F3 མཐེབ་

Go to start of text block in slide

+F3 མཐེབ་

Go to end of text block in slide

མཐེབ་

ཡིག་མཇུག་ཡི་གེ་བར་སུབ་པ་

མཐེབ་

ཡིག་འགོའི་ཡི་གེ་བར་སུབ་པ་

In a list: delete an empty paragraph in front of the current paragraph

+F5

ཚེག་གྲུབ་གཀྱི་མཇུག་མཐའི་ཡི་གེ་སུབ་པ་

+F5

ཚིག་དུམ་གྱི་འགོའི་ཡི་གེ་བར་སུབ་པ་


LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བྱེད་ནུས་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

མདའ་རྩེ་མཐེབ་

མདའ་རྩེའི་ཁ་ཕྱོགས་བརྒྱུད་ནས་འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་ཡང་ན་ཤོག་ངོས་མཐོང་རེས་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

+ Arrow Key

ཤོག་ངོས་མཐོང་རིས་ནང་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

Shift མཐེབ་གནོན་ནས་དྲུད་སྒུལ་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་དེ་ཆུ་སྙོམས་ཁ་ཕྱོགས་སུའམ་དྲང་འཕྱང་ཁ་ཕྱོགས་སུ་སྤོ།

+ drag (with Copy when moving option active)

Hold down and drag an object to create a copy of the object.

མཐེབ་

བྱ་ཡུལ་འགོད་བྲིས་བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིགས་བྱ་སྐབས་ མཐེབ་གནོན་འཛོན་བྱེད་པ་དང་ བྱ་ཡུལ་ཀྱི་ལྡེ་བ་ནས་ཕྱིར་རོལ་དུ་འགོད་བྲེས་ཀྱི་བྱ་འམ་ཆེ་ཆུང་སྤྱོད་ཐུབ།

མཐེབ་+རྐྱང་རྡེབ་

མིག་སྔའི་འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་རྗེས་སུ་གནས་པའི་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

+Shift+རྐྱང་རྡེབ་

མིག་སྔའི་འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་མདུན་གྱི་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

Shift+རྐྱང་རྡེབ་

ཉེར་འགྲམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་སམ་ཡི་གེ་དུམ་བུ་འདེམས་པ། འདེམས་པའི་སྒོ་འཛུགས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་དེ་རྗེས་འཇུག་བསྡུ་གནས་ས་སྤོ་དགོས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛོན་དང་སྦྲགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

Shift+དྲུད་སྒུལ་(བཟོ་བཅོ་ཆ་ཆུང་སྐབས་)

དྲུད་སྒུལ་བྱ་སྐབས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་དང་སྦྲགས་སྡུར་ཚད་ལ་གཞིགས་ནས་བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱ་དགོས་པ།

Tab མཐེབ་

བྱ་ཡུལ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་གོ་རིམ་བཞི་ར་གཟུང་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

Shift+Tab མཐེབ་

གསར་འཛུགས་བྱ་ཡུལ་དང་ལྟོག་པའི་གོ་རིམ་ལ་གཞིགས་ནས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

Esc མཐེབ་

མིང་སྔའི་མ་ཚུལ་ཕྱིར་ཐོན།

Enter མཐེབ་

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གསར་པའི་ནང་གནས་ཟིན་བྱ་ཡུལ་གསོལ་སློང་བྱེད།(འདེམས་ངེས་སྒྲོག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁོ་ནང་འཚམས་)

+Enter

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་དང་གི་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་གཤམ་ལ་སྤོས་པ།

གལ་ཏེ་ Ctrl+Enter མཐེབ་གནོན་སྐབས་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་ཡང་ན་གཤམ་གྱི་ཡི་གེ་འི་བྱ་ཡུལ་མེད་ན་པར་དབྱིབས་མཚུངས་པའི་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་གསར་པ་/ཤོང་ངོས་དེ་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱོན་ཤོག་/ཤོག་ངོས་སུ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

PageUp མཐེབ་

Switch to the previous slide. No function on the first slide.

PageDown མཐེབ་

Switch to the next slide. No function on the last slide.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

Home/End

Set the focus to the first/last slide.

Left/Right arrow keys or Page Up/Down

Set the focus to the next/previous slide.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Enter མཐེབ་

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!