མདའ་རྩེའི་ཡོ་བྱད་ཚང་

ཁ་ཕྱེ་བ།[མདའ་རྩེའི་ཡོ་བྱད་ཚང་ ]དེའི་ནང་ཁྱེད་ནས་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འམ་ཤོག་ངོས་ལ་དྲང་ཐིག་ མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་དེ་བཞིན་གཏན་ཚད་ཐིག་བཅས་གསབ་སྣོན་བྱས་ཤོག

tip

གལ་ཏེ་མཁོ་ན་ ཐིག་སྐུད་བྲིས་རྗེས་མདའ་རྩེ་གསབ་སྣོན་བྱས་ཆོག་ལ་ཐབས་ནི་"རྣམ་གཞག་"-"ཐིག་སྐུད་"བདམས་རྗེས་"བཟོ་ལྟ་ "ཡི་སྒྲོམ་ནང་ནས་མདའ་རྩེའི་བཟོ་ལྟ་བདམས་དགོས་


Line

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་འདྲུད་སྒུལ་ས་ཐིག་སྐུད་གཅིག་ལྡན་པའི་དྲང་ཐིག་ཞིག་བཀོད་པ་ ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཁྱོག་ཚད་45ཏུའུ་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་ Shiftམཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱ་དགོས།

Icon Line

ཐིག་སྐུད་

མཇུག་སྣེར་མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་འདྲུད་འགུལ་བྱས་པའི་གནས་སར་མགོ་མཇུག་སྣེ་གཉིས་ནི་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་བཀོད་དགོས། ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཟུར་ནི་ཏུའུ་གྲངས་45ལ་ཚད་འཛིན་དགོས་ལ་ ཁྱེད་ཀྱི་འདྲུད་འགུལ་བྱེད་སྐབས་མཐེབ Shiftགནོན་དགོས།

Icon Line Ends with Arrow

མཇུག་སྣེར་མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་

འགོ་མཇུག་སྣེར་མདའ་རྩེ་/ སྒོར་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་འདྲུད་སྒུལ་སར་གོང་སྣེར་མདའ་རྩེ་ལྡན་ཞིང་མཇུག་སྣེར་སྒོར་དབྱིབས་ལྡན་པའི་དྲང་ཐིག་ཞིག་བཀོད་པ་ ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཟུར་ཚད་ཏུའུ་གྲངས་45ལ་ཚད་འཛིན་དགོས་ན་ འདྲུད་སྒུལ་བྱེད་སྐབས་མཐེབ་ Shift གནོན་རོགས་གནང་།

Icon Line with Arrow/Circle

འགོ་མཇུག་སྣེར་མདའ་རྩེ་/ སྒོར་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་

འགོ་མཇུག་སྣེ་གཉིས་ཀར་མདའ་རྩེ་/གྲུ་བཞིའི་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་པའི་གནས་སར་གོང་སྣེར་མདའ་རྩེ་དང་ མཇུག་སྣེར་གྲུ་བཞིའི་རྩེ་ཡིན་པའི་དྲ་ཐིག་གཅིག་བཀོད་དགོས། ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཟུར་ཚད་ནི་ཏུའུ་གྲངས་45 ཡིན་དགོས་ལ་ ཁྱེད་ཀྱི་འདྲུད་འགུལ་སྐབས་མཐེབ་ Shiftགནོན་དགོས།

Icon Line with Arrow/Square

འགོ་མཇུག་སྣེ་གཉིས་ཀར་མདའ་རྩེ་/གྲུ་བཞིའི་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་

ཐིག་སྐུད་(45ཏུའུ་)

ཡིས་ ཏུའུ་གྲངས་45ཡིན་གནས་པའི་དྲང་ཐིག་བཀོད་དགོས་

Icon Line (45°)

ཐིག་སྐུད་(45ཏུའུ་)

གོང་སྣེར་མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་འདྲུད་སྒུལ་སར་གོང་སྣེར་མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་དྲང་ཐིག་ཞིག་བཀོད་པ་ ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཁྱོག་ཚད་45ཏུའུ་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་ Shiftམཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱ་དགོས།

Icon Line Starts with Arrow

གོང་སྣེར་མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་

གོང་མཇུག་ལ་སྒོར་མོ་ལྡན་པ་/ མདའ་རྩེའི་ཐིག་སྐུད་ལྡན་པ་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་པའི་གནས་སར་གོང་སྣེ་ནི་སྒོར་དབྱིབས་དང་ མཇུག་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་བཀོད་དགོས་ ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཟུར་ཚད་ནི་ཏུའུ་གྲངས་ 45ལ་ཚོད་འཛིན་དགོས་ལ་ ཁྱེད་ཀྱི་འདྲུད་འགུལ་བྱེད་སྐབས་མཐེབ་ Shiftགནོན་དགོས།

Icon Line with Circle/Arrow

གོང་མཇུག་ལ་སྒོར་མོ་ལྡན་པ་/ མདའ་རྩེའི་ཐིག་སྐུད་ལྡན་པ་

མགོ་མཇུག་སྣེ་གཉིས་སུ་རྩེ་གྲུ་བཞི་/མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་པའི་གནས་སར་གོང་སྣེ་གྲུ་བཞི་མགོ་ཅན་དང་ མཇུག་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་གཅིག་འབྲི་དགོས། ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཟུར་ཚད་ནི་ཏུའུ་གྲངས་45ལ་ཚད་འཛིན་དགོས་ལ་ ཁྱེད་ཀྱི་འདྲུད་འགུལ་བྱེད་སྐབས་མཐེབ་Shift གནོན་དགོས།

Icon Line with Square/Arrow

མགོ་མཇུག་སྣེ་གཉིས་སུ་རྩེ་གྲུ་བཞི་/མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་

གཏན་ཚད་ཐིག་སྐུད་

སྣེ་གཉིས་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཐིག་ལྡན་ཞིང་ཁྲེ་ཚོན་རིང་ཚད་མངོན་པའི་ཐིག་སྐུད་བཀོད་པ་གཏན་ཚིག་ཐིག་གིས་རང་འགུལ་རྩིས་རྒྱག་དང་ཐིག་གཤིས་ཁྲེ་ཚོན་མངོན་ཐུབ་ [ མདའ་རྩེའི་ཡོ་བྱད་ཚང་ ]དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ།ཀྱི་འགོ་བརྩུགས་སར་སྤོས་རྗེས་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་ནས་" གཏན་ཚེག་ཐིག་"བཀོད་དགོས་བཀོད་ཚར་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས།

tip

If you want the dimension line to be the same length as the side of a nearby object, hold down the key while dragging. To constrain the dimension line to 45 degrees, hold down the Shift key while dragging.


In LibreOffice Draw, a dimension line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing.

Icon Dimension Line

གཏན་ཚད་ཐིག་སྐུད་

སྣེ་གཉིས་ལ་མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འགུལ་གྱིས་གནས་སར་སྣེ་གཉིས་མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་དྲང་ཐིག་བཀོད་དགོས་ ཐིག་སྐུད་ཀྱི་ཟུར་ཚད་ནི་ཏུའུ་གྲངས་ 45 ཚད་འཛིན་དགོས་ལ་ ཁྱེད་ཀྱི་འདྲུད་འགུལ་བྱེད་སྐབས་མཐེབ་ Shiftགནོན་དགོས།

Icon Line with Arrows

སྣེ་གཉིས་ལ་མདའ་རྩེ་ལྡན་པའི་ཐིག་སྐུད་

Please support us!