འབྲེལ་རྟགས་

Icon Connector

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་

ཁ་ཕྱེ།འབྲེལ་རྟགས་ ཡོ་བྱད་ཚང་ ཡོ་བྱད་ཚང་དེ་སྤྱད་ནས་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་ལ་འབྲེལ་རྟགས་གསབ་སྣོན་བྱས་ཆོག་ འབྲེལ་རྟགས་ནི་བྱ་ཡུལ་སོ་སོའི་འབྲེལ་ཐིག་སྐུད་ཡིན་ཞིང་བྱ་ཡུལ་དང་སྒྲོག་ནས་སྤོ་སྒུལ་བྱེད་ འབྲེལ་རྟགས་ལྡན་པའི་བྱ་ཡུལ་འདྲ་ཕབ་བྱེད་སྐབས་འབྲེལ་རྟགས་ཡང་ཕབ་བྱེད།

འབྲེལ་རྟགས་ལ་རིགས་བཞི་ཡོད་

  1. ཚད་ལྡན་(90 ཁྱོག་ཚད་དྲང་ཟུར་)

  2. ཐིག་ཚུལ་( འཁྱོག་ཟུར་གཉིས་)

  3. དྲང་ཐིག་

  4. ཁྱོག་ཐིག་

When you click a connector and move your mouse pointer over a filled object, or the edge of an unfilled object, gluepoints appear. A gluepoint is a fixed point where you can attach a connector line. You can add custom gluepoints to an object.

འབྲེལ་རྟགས་བཀོད་དགོས་ན་ བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས་ ཡང་ན་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་སྟོང་ཆར་འདྲུད་ནས་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།དགོས་ དེ་འདྲ་བྱས་ཚེ་གནས་ས་གཞན་པར་འདྲུད་པ་ཕུད་འབྲེལ་ཚེག་གི་གནས་ས་འཆིང་ཐུབ་འབྲེལ་རྟགས་གློད་དགོས་ན་འབྲེལ་རྟགས་ཀྱི་སྣེ་གང་རུང་ཞིག་གནས་ས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འདྲུད་རོགས།

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་

ཀྱོག་ཚད་ཏུའུ་གྲངས་90བྱས་པའི་འབྲེལ་རྟགས་གཅིག་གམ་མང་པོ་བཀོད་པ་ བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས་

Icon Connector

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་

གོང་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

གཅིག་གམ་མང་པོའི་ཏུའུ་ཁྱོན་པའི་ཟུར་དང་གོང་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས། བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་གསར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་ སྟེང་དུ་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་རྒྱུ།

Icon Connector Starts with Arrow

གོང་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་ནི་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་ཞིང་ཁྱོག་ཚད་དྲང་ཟུར་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་གཅིག་བྱ་ཡུལ་ཞིག་གི་སྦྲེལ་ཚེག་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་སྦྲེལ་ཚེག་སར་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས།

Icon Connector Ends with Arrow

མཇུག་སྣེ་ནི་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་ཀ་མདའ་རྩེ་ཡིན་ཞིང་ཁྱོག་ཚད་ཏུའུ་གྲངས་90ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་གཅིག་གམ་མང་པོ་བཀོད་པ་ བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས།

Icon Connector with Arrows

སྣེ་གཉིས་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་

གོང་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་

གཅིག་གམ་མང་པོ་ཚང་བའི་ཏུའུ་གྲངས་90ཡི་ཟུར་ཁྱོག་ལ་གོང་སྣེ་ནི་སྒོར་མོ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་གསར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་སར་འདྲུད་ཏེ་རྩིག་རྟགས་གློད་རྒྱུ།

Icon Connector Starts with Circle

གོང་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་

གཅིག་གམ་ཡང་ན་མང་དག་སྐུར་མཇུག་སྣེ་ནི་ཁྱོག་ཁར་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའིའབྲེལ་རྟགས་བཀོད་དགོས་ བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས།

Icon Connector Ends with Circle

མཇུག་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་

ཀྱོག་ཚད་ཏུའུ་གྲངས་90ཡིན་པ་མ་ཟད་ སྣེ་གཉིས་ཀ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་སྦྲེལ་རྟགས་གཅིག་གམ་མང་པོ་བཀོད་པ། བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས།

Icon Connector with Circles

སྣེ་གཉིས་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་

ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

སྦྲེལ་མཐུད་ཚེག་གི་ཉེ་འགྲམ་ཁྱོག་པ་དང་མཇུག་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་གསར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་སར་འདྲུད་ཏེ་རྩིག་རྟགས་གློད་རྒྱུ་ ཁྱོག་ཚེག་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་དབར་གྱི་ཐིག་དུམ་རིང་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་དགོས་ན་ འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་དེ་རྐྱང་རྡེབ་དང་ཁྱོག་ཚེག་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད།

Icon Line Connector

ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

གོང་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

འབྲེལ་ཚེག་སྟེ་བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་གསར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་ཚེག་སྟེང་འཁྱོག་ཚེག་དང་འབྲེལ་ཚེག་དབར་གྱི་ཐིག་དུམ་རིང་ཚད་སྙོམ་དགོས་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་འབྲེལ་རྟགས་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་ཁར་འཁྱོག་ཚེག་་འདྲུད་སྒུལ་བྱ་དགོས།

Icon Line Connector Starts with Arrow

གོང་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་ནི་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

སྦྲེལ་མཐུད་ཚེག་གི་ཉེ་འགྲམ་ཁྱོན་པ་དང་མཇུག་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་གསར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་སར་ཚེག་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་ཏེ་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས་ ཁྱོག་ཚེག་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་དབར་གྱི་ཐིག་དུམ་རིང་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་ན་ འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་དེ་རྐྱང་རྡེབ་དང་ཁྱོག་ཚེག་འདྲུད་སྒུལ་བྱ་དགོས།

Icon Line Connector Ends with Arrow

མཇུག་སྣེ་ནི་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

འབྲེལ་ཚེག་འཁྲིས་ལ་ཁྱོག་ཞིང་སྣེ་གཉིས་ནི་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་བཀོད་པ། བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས་ ཁྱོག་ཚེག་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་དབར་གྱི་ཐིག་དུམ་རིང་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་ན་འབྲེལ་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།དགོས་པ་མ་ཟད་ཀྱོག་ཚེག་འདྲུད་སྒུལ་བྱ་དགོས།

Icon Line Connector with Arrows

སྣེ་གཉིས་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

གོང་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

སྦྲེལ་མཐུད་ཚེག་འགྲམ་གྱི་ཁྱོག་ཐིག་གཅིག་གོང་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས། བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་གསར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་སར་འདྲུད་ཏེ་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས་ ཁྱོག་ཚེག་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་དབར་གྱི་ཐིག་དུམ་རིང་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་དགོས་ན་ འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་དེ་རྐྱང་རྡེབ་དང་ཁྱོག་ཚེག་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད།

Icon Line Connector Starts with Circle

གོང་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

འབྲེལ་ཚེག་འཁྲིས་ལ་ཁྱོག་ཞིང་མཇུག་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འབྲེལ་རྟགས་བཀོད་པ། བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས་ ཁྱོག་ཚེག་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་དབར་གྱི་ཐིག་དུམ་རིང་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་ན་འབྲེལ་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་དང་ཁྱོག་ཚེག་འདྲུད་སྒུལ་བྱ་དགོས།

Icon Line Connector Ends with Circle

མཇུག་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

སྦྲེལ་མཐུད་ཚེག་གི་ཉེ་འགྲམ་ཁྱོན་པ་དང་ཁྱོག་ཐིག་དང་ཆ་སྙོམ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་གསར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་སར་འདྲུད་ཏེ་རྩིག་རྟགས་གློད་རྒྱུ་ ཁྱོག་ཚེག་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་དབར་གྱི་ཐིག་དུམ་རིང་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་དགོས་ན་ འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་དེ་རྐྱང་རྡེབ་དང་ཁྱོག་ཚེག་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད།

Icon Line Connector with Circles

སྣེ་གཉིས་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་ཐིག་ཚུལ་འབྲེལ་རྟགས་

དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

གྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་བྲིས་འགོད་བྱ་རྒྱུ་ བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་སར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་སར་འདྲུད་ཏེ་རྩིག་རྟགས་གློད་རྒྱུ།

Icon Straight Connector

དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

གོང་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

འགོ་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས། བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་གསར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་སར་འདྲུད་ཏེ་རྩིག་རྟགས་གློད་རྒྱུ་ ཁྱོག་ཚེག་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་དབར་གྱི་ཐིག་དུམ་རིང་ཚད་ལེགས་སྒྲིག་དགོས་ན་ འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་དེ་རྐྱང་རྡེབ་དང་ཁྱོག་ཚེག་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད།

Icon Straight Connector Starts with Arrow

གོང་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་ནི་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་བཀོད་པ། བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས།

Icon Straight Connector Ends with Arrow

མཇུག་སྣེ་ནི་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་ཚང་མ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་བྲིས་འགོད་བྱ། བྱ་ཡུལ་གཅིག་སྟེང་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་གི་སར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་སྟེང་འདྲུད་དེ་རྩིག་རྟགས་གློད་རྒྱུ།

Icon Straight Connector with Arrows

སྣེ་གཉིས་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

གོང་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

གོང་སྣེ་སྒོར་མོའི་གྲངས་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་གསར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་སར་འདྲུད་ཏེ་རྩིག་རྟགས་གློད་རྒྱུ།

Icon Straight Connector Starts with Circle

གོང་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་བཀོད་དགོས། བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས།

Icon Straight Connector Ends with Circle

མཇུག་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་ཚང་མ་སྒོར་དབྱིབས་ཀྱི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས། བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་གསར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་སར་འདྲུད་ཏེ་རྩིག་རྟགས་གློད་རྒྱུ།

Icon Straight Connector with Circles

སྣེ་གཉིས་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་དྲང་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་བཀོད་པ། བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་སར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་སར་འདྲུད་ཏེ་རྩིག་རྟགས་གློད་རྒྱུ།

Icon Curved Connector

འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

གོང་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

འགོ་བརྩུགས་ཚེག་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་ཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས། བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ཚེག་གསར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་སར་འདྲུད་ཏེ་རྩིག་རྟགས་གློད་རྒྱུ།

Icon Curved Connector Starts with Arrow

གོང་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་ཁྱོག་ཐིག་སྦྲེལ་རྟགས་བཀོད་པ་ བྱ་ཡུལ་ཞིག་གི་སྦྲེལ་ཚེག་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་གི་སྦྲེལ་ཚེག་སར་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས་

Icon Curved Connector Ends with Arrow

མཇུག་སྣེ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་ཀ་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་བཀོད་དགོས་ བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས།

Icon Curved Connector with Arrows

སྣེ་གཉིས་མདའ་རྩེ་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

གོང་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

འགོ་འཛུགས་ཚེག་ནི་རིས་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་བཀོད་དགོས་ བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས།

Icon Curved Connector Starts with Circle

གོང་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

མཇུག་སྣེ་ནི་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་བཀོད་དགོས། བྱ་ཡུལ་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གཞན་གཅིག་གི་འབྲེལ་རྟགས་སྟེང་འདྲུད་འགུལ་བྱས་རྗེས་རྩིག་རྟགས་གློད་དགོས།

Icon Curved Connector Ends with Circle

མཇུག་སྣེ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་ནི་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

སྣེ་གཉིས་ཀ་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་ཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་བཀོད་པ། བྱ་ཡུལ་ཞིག་གི་འབྲེལ་ཚེག་ཐོག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ རྩིག་རྟགས་བྱ་ཡུལ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་འདྲུད་ནས་གློད་དགོས།

Icon Curved Connector with Circles

སྣེ་གཉིས་ནི་སྒོར་དབྱིབས་ཡིན་པའི་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་རྟགས་

Please support us!