ཁྱོག་ཐིག

" བྲིས་འགོད་"ཚང་སྟེང་གི་ "ཁྱོག་ཐིག་"རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཐིག་སྐུད། ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཁྱེད་ཀྱི་དེའི་ནང་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ལ་ཐིག་སྐུད་དང་བཟོ་ལྟ་གསབ་སྣོན་ཐུབ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་Shift མཐེབ་གནོན་ཟིན་ན་ རྩིག་རྟགས་འགུལ་སྐྱོད་ཏུའུ་45ཡི་ལྡབ་གྲངས་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ ཟིན་བྱས་ན་ འབྲེལ་ཚེག་གསར་པ་མཇུག་ཤོས་ཀྱི་འབྲེལ་ཚེག་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་མི་ཐུབ་འདི་ལྟར་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་ཁྱོག་ཐིག་ལས་གྲུབ་པའི་བྱ་ཡུལ་བརྩུགས་ཆོག མཐེབ་དང་དུས་མཚུངས་ཁ་བརྒྱབ་མེད་པའི་ཅུང་ཆེ་བའི་བྱ་ཡུལ་ནང་ཅུང་ཆུང་བྱ་བའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཞིག་བྲིས་འགོད་བྱས་ན་ཅུང་ཆུང་བའི་བྱ་ཡུལ་ནང་ནས་ཅུང་ཆེ་བའི་བྱ་ཡུལ་འཐེན་དགོས། འདི་ལྟར་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཅུང་ཆེ་བའི་བྱ་ཡུལ་ནང་ཕུན་གཅིག་ཐོན་པ་དང་འོ་

ཁ་བརྒྱབ་པའི་བཟོ་དབྱིབས་ཀྱིས་རང་འགུལ་གྱིས་ཐིག་སྐུད་དང་ཚང་ནང་གི་ཆུ་སྙོམས་བཟོ་ལྟ་/ཆུ་སྙོམས་ངོས་སྐོང་གསབ་སྐོང་གསབ་གྲུ་བཞིའི་སྒྲོམ་ནང་གི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་སྐོང་གསབ་བྱེད།

མདོག་གསབ་ཁྱོག་ཐིག་

ཁྱོག་ཐིག་ལ་གཞིས་པའི་མདོག་གསབ་ཁ་རྒྱབ་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ འདེམས་ངེས་ཁྱོག་ཐིག་གི་འགོ་ཚེག་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་ འདྲུད་སྒུལ་གློད་པ་ དེ་རྗེས་རྩིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་སྤོ་འགུལ་དང་འབྲེལ་ཡང་སྐྱར་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཐིག་སྐུད་ཁྱོག་ཐིག་ནང་གསབ་འཇུག་བྱ། ཆ་རྡེབ་ཀྱིས་བཟོ་ལྟ་ལེགས་གྲུབ།

རིས་འགོད་

མདོག་གསབ་ཁྱོག་ཐིག་

མཐའ་མར་དབྱིབས་ མདོག་གསབ་ཚར་བ་

ཐད་ཐིག་དུམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁ་རྒྱབ་བཟོ་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་བྱ། མཐའ་མང་དབྱིབས་འགོ་འཇུགས་སར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་འདྲུད་ དུལ་གྱི་ཐད་ཐིག་དུམ་བྲིས་འགོད་ཡང་སྐྱར་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱི་ཐིག་དུམ་གྱི་མཇུག་མར་རང་མཚན་འཇོག་བྱེད། མུ་མཐུད་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་མཐའ་མང་དབྱིབས་ཀྱི་ཐིག་དུམ་གཞན་དག་ལ་རང་མཚན་འཇོག་བྱ། ཆ་རྡེབ་ཀྱིས་མཐའ་མང་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས་མཐའ་མང་དབྱིབས་ ཏུའུ་45ཡི་ཟུར་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས་ རྐྱང་རྡེབ་སྐབས་ Shiftམཐེབ་གནོན་ཟིན་བྱ།

རིས་འགོད་

མདོག་གསབ་ཐིག་མཐའ་མང་དབྱིབས་

མཐའ་མང་དབྱིབས་ལ་མདོག་གསབ་(45ཏུའུ་)

ཟུར་ཚད་45ཡིས་ཚོད་འཛིན་པའི་ཐད་ཐིག་དུམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁ་རྒྱབ་བཟོ་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་བྱ། མཐའ་མང་དབྱིབས་འགོ་བརྩུགས་པའི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་འདྲུད་སྒུལ་གྱིས་ཐད་ཐིག་དུམ་བྲིས་འགོད་བྱ། ཡང་བསྐྱར་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཐིག་དུམ་གྱི་མཇུག་མཚན་འཇོག་བྱེད་ མུ་མཐུད་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་མཐའ་མང་དབྱིབས་ཀྱི་ལྷག་མའི་ཐིག་དུམ་མཚན་འཇོག་ Shift

རིས་འགོད་

མཐའ་མང་དབྱིབས་ལ་མདོག་གསབ་(45ཏུའུ་)

སྒྲིག་སྲོལ་མེད་པའི་ཐིག་སྐུད་ མདོག་གསབ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱིས་སྒྲིག་སྲོལ་མེད་པའི་ཐིག་སྐུད་གཅིག་བྲིས་འགོད། རྩིག་རྟགས་གློད་རྗེས་LibreOffice ཐིག་སྐུད་ནང་གི་འགོ་ཚེག་དང་སྣེ་ཚེག་དབར་བརྒྱུད་དེ་ཐད་ཐིག་དུམ་བྲིས་འགོད་ཀྱིས་ཁ་རྒྱབ་པའི་བཟོ་ལྟ་འཛུགས་དགོས་ ཐིག་སྐུད་ནང་གི་བཟོ་ལྟ་མིག་སྔའི་ཆུ་སྙོམས་ངོས་ཀྱི་ཚོན་མདོག་སྐོང་གསབ་བྱེད།

རིས་འགོད་

སྒྲིག་སྲོལ་མེད་པའི་ཐིག་སྐུད་ མདོག་གསབ་

ཁྱོག་ཐིག་

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

རིས་འགོད་

ཁྱོག་ཐིག་

མཐའ་མང་དབྱིབས་

དྲང་ཐིག་དུམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཐིག་སྐུད་ཚོ་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱས། བྲིས་འགོད་མཚན་ཉིད་ཡིག་དུམ་གྱིས་ཐ་ཚིག་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ཐིག་དུམ་གསར་པ་བྲིས་འགོད་བྱེད། ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་བའི་ཐིག་སྐུད་ཀྱི་བྲིས་འགོད་ཆ་རྡེབ་བྱེད། ཁ་སྐུམ་པའི་བཟོ་དབྱིབས་འཛུགས་ ཐིག་སྐུད་གྱི་འགོ་འཛུགས་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད།

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

རིས་འགོད་

མཐའ་མང་དབྱིབས་

མཐའ་མང་དབྱིབས་(45ཏུའུ་)

ཏུའུ་45ལ་ཚོད་འཛིན་བྱས་པའི་ཐད་ཐིག་ལས་གྲུབ་པའི་ཐིག་སྐུད་བྲིས་འགོད་བྱ། འདྲུད་སྒུལ་གྱིས་ཐིག་དུམ་བྲིས་འགོད་ རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཐིག་དུམ་གྱི་མཇུག་ཚེག་ལ་མཚན་འཇོག་བྱས་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་འདྲུད་སྒུལ་གྱིས་ཐིག་དུམ་གསར་པ་བྲིས་འགོད་བྱ། ཆ་རྡེབ་ཀྱིས་ཐིག་སྐུད་བྲིས་འགོད་ལེགས་གྲུབ།ཁ་རྒྱབ་པའི་བཟོ་ལྟ་འཛུགས་དགོས་ན་ གནོན་མཐེབ་བྱ་དགོས་ མཐེབ་སྒྲིག་ཆ་རྡེབ།

རིས་འགོད་

མཐའ་མང་དབྱིབས་(45ཏུའུ་)

ངེས་མེད་ཐིག་སྐུད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་སྒྲིག་སྲོལ་མེད་པའི་ཐིག་སྐུད་གཅིག་ལ་བྲིས་འགོད་བྱེད། ཐིག་སྐུད་མཇུག་སྒྲིལ་ཏེ་ ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད། ཁ་ཟུམ་བཟོ་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་བྱེད་ ཐིག་སྐུད་སྒོ་འཛུགས་སའི་ཉེ་འགྲམ་ཙིག་རྟགས་གནོན་མཐེབ་གློད།

རིས་འགོད་

ངེས་མེད་ཐིག་སྐུད་

Please support us!