འཇོང་དབྱིབས།

"རང་མཚན་འཇོག་ཡོ་བྱད་ཚང་ "བརྒྱུད་ནས།འཇོང་དབྱིབས། ཡོ་བྱད་ཚང་གསབ་སྣོན་ཆོག

འཇོང་དབྱིབས་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་འདྲུད་སྒུལ་གནས་སར་མདོག་གསབ་ཟིན་པའི་འཇོང་དབྱིབས་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱ། བྲིས་འགོད་བྱ་རྒྱུའི་འཇོང་དབྱེབས་ཀྱི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་འདྲུད་རྒྱུ་ སྒོར་མོའི་བྲིས་འགོད་བྱེད་ན་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

འཇོང་དབྱིབས་

སྒོར་མོ་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་སར་མདོག་གསབ་ཟིན་པའི་སྒོར་མོ་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱ་ བྲིས་འགོད་བྱ་རྒྱུའི་སྒོར་མོའི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་དགོས་ འཇོང་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ན་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

སྒོར་མོ་

འཇོང་དབྱིབས་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྒོར་གཞུ་དང་ཕྱེད་ཐིག་གཉིས་ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་མདོག་གསབ་མེད་པའི་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས། སྒོར་རླུང་གཡབ་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་ན་སྔོན་ལ་སྒོར་མོ་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་དགོས་ དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཕྱེད་ཐིག་ཨང་དང་པོ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ རྩིག་རྟགས་སྟོན་ཟླ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་ཕྱེད་ཐིག་ཨང་གཉིས་པའི་གནས་སར་སྤོ་སྒུལ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། སྒོར་མོའི་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་མི་དགོས་ སྒོར་རླུང་གཡབ་དབྱིབས་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ན་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

འཇོང་དབྱིབས་

སྒོར་རླུང་གཡབ་དབྱིབས་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྒོར་གཞུ་དང་ཕྱེད་ཐིག་གཉིས་ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་མདོག་གསབ་ཚར་བའི་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་བྱ། སྒོར་རླུང་གཡབ་དབྱིབས་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་ན་སྔོན་ལ་འཇོང་དབྱིབས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་དགོས་ དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཕྱེད་ཐིག་ཨང་དང་པོ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ རྩིག་རྟགས་སྟོན་ཟླ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་ཕྱེད་ཐིག་ཨང་གཉིས་པའི་གནས་སར་སྤོ་སྒུལ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། སྒོར་མོའི་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་མི་དགོས་ སྒོར་རླུང་གཡབ་དབྱིབས་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ན་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

སྒོར་རླུང་གཡབ་དབྱིབས་

འཇོང་དབྱིབས་ཆད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འཇོང་དབྱིབས་གཞུ་དང་ཐད་ཐིག་གཅིག་གིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་མདོག་གསབ་ཚར་བའི་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ སྒོར་ཆད་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ན་སྔོན་ལ་འཇོང་དབྱིབས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་དགོས་ དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཐད་ཐིག་གི་འགོ་ཚེགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ རྩིག་རྟགས་སྟོན་ཟླ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་ཐད་ཐིག་མཇུག་ཚེག་གི་གནས་སར་སྤོ་སྒུལ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། སྒོར་མོའི་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་མི་དགོས་ སྒོར་མོ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ན་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

འཇོང་དབྱིབས་

སྒོར་ཆད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྒོར་གཞུ་དང་ཐད་ཐིག་གཅིག་གིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་མདོག་གསབ་ཟིན་པའི་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས། སྒོར་ཆད་བྲིས་འགོད་ན་སྔོན་ལ་སྒོར་མོ་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་དགོས་ དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཐད་ཐིག་འགོ་ཚེག་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ རྩིག་རྟགས་སྟོན་ཟླ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་ཐད་ཐིག་མཇུག་ཚེག་གི་གནས་སར་སྤོ་སྒུལ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། སྒོར་མོའི་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་མི་དགོས་ འཇོང་དབྱིབས་ཆད་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ན་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

སྒོར་ཆད་

འཇོང་དབྱིབས་ མདོག་གསབ་མེད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནངགི་འདྲུད་སྒུལ་གནས་སར་མདོག་གསབ་མེད་པའི་འཇོང་དབྱིབས་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱ་རྒྱུའི་འཇོང་དབྱིབས་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་རྒྱུ་ འཇོང་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ན་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

འཇོང་དབྱིབས་ མདོག་གསབ་མེད་

སྒོར་མོ་ མདོག་གསབ་མེད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་འདྲུད་སྒུལ་གནས་སར་མདོག་གསབ་མེད་པའི་སྒོར་མོ་ཞིག་བྲིས་འགོད་བྱ། བྲིས་འགོད་བྱ་རྒྱུའི་སྒོར་མོའི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་ འཇོང་དབྱིབས་བཟོ་དགོས་ན་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

སྒོར་མོ་ མདོག་གསབ་མེད་

འཇོང་དབྱིབས་ མདོག་གསབ་མེད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འཇོང་དབྱིབསགཞུ་དང་ཕྱེད་ཐིག་གཉིས་ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་མདོག་གསབ་ཚར་པའི་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས། འཇོང་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་ན་སྔོན་ལ་འཇོང་དབྱིབས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་དགོས་ དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཕྱེད་ཐིག་ཨང་དང་པོ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ རྩིག་རྟགས་སྟོན་ཟླ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་ཕྱེད་ཐིག་ཨང་གཉིས་པའི་གནས་སར་སྤོ་སྒུལ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། འཇོང་དབྱིབས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་མི་དགོས་ འཇོང་དབྱིབས་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ན་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

འཇོང་དབྱིབས་ མདོག་གསབ་མེད་

སྒོར་རླུང་གཡབ་དབྱིབས་ མདོག་གསབ་མེད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྒོར་གཞུ་དང་ཕྱེད་ཐིག་གཉིས་ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་མདོག་གསབ་མེད་པའི་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས། སྒོར་རླུང་གཡབ་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་ན་སྔོན་ལ་སྒོར་མོ་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་དགོས་ དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཕྱེད་ཐིག་ཨང་དང་པོ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ། རྩིག་རྟགས་སྟོན་ཟླ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་ཕྱེད་ཐིག་ཨང་གཉིས་པའི་གནས་སར་སྤོ་སྒུལ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། སྒོར་མོའི་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་མི་དགོས་ སྒོར་རླུང་གཡབ་དབྱིབས་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ན་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

སྒོར་རླུང་གཡབ་དབྱིབས་ མདོག་གསབ་མེད་

འཇོང་དབྱིབས་ཆད་ མདོག་གསབ་མེད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འཇོང་དབྱིབས་དང་ཐད་ཐིག་གཅིག་གིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་མདོག་གསབ་མེད་པའི་བཟོ་ལྟ་བྲིས་བྱ་དགོས་ན་ སྔོན་ལ་འཇོང་དབྱིབས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་དགོས་ དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཐད་ཐིག་གི་འགོ་ཚེག་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་ རྩིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་ཐད་ཐིག་མཇུག་ཚེག་གནས་སར་སྤོ་སྒུལ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། སྒོར་མོའི་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་མི་དགོས་ སྒོར་ཆད་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ན་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

འཇོང་དབྱིབས་ཆད་ མདོག་གསབ་མེད་

སྒོར་ཆད་ མདོག་གསབ་མེད་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྒོར་གཞུ་དང་ཐད་ཐིག་གིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་མདོག་གསབ་མེད་པའི་བཟོ་ལྟ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས། སྒོར་ཆད་བྲིས་འགོད་ན་སྔོན་ལ་སྒོར་མོ་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་ དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཕྱེད་ཐིག་གི་འགོ་ཚེག་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་ རྩིག་རྟགས་སྟོན་ཟླ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་ཐད་ཐིག་གི་འཇུག་ཚེགས་གནས་སར་སྤོ་སྒུལ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། སྒོར་མོའི་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་མི་དགོས་ འཇོང་དབྱིབས་ཆད་དུམ་བྲིས་འགོད་བྱ་དགོས་ན་ འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

སྒོར་ཆད་ མདོག་གསབ་མེད་

སྒོར་གཞུ་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འཇོང་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་ འཇོང་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་ན་སྔོན་ལ་འཇོང་དབྱིབས་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད་དགོས་ དེ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་འཇོང་དབྱིབས་གཞུ་ཡི་འགོ་ཚེག་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ རྩིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་བཀོད་སྒྲིག་དགོས་པའི་འགོ་ཚེགས་གི་གནས་སར་སྤོ་སྒུལ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། འཇོང་དབྱིབས་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་མི་དགོས་ སྒོར་ཐིག་བྲིས་འགོད་ན་འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་ Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས་

རིས་འགོད་

སྒོར་གཞུ་

སྒོར་གཞུ་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྒོར་གཞུ་བྲིས་འགོད་ སྒོར་གཞུ་བྲིས་འགོད་བྱེད་ན་སྔོན་ལ་སྒོར་མོ་མཁོ་བའི་ཆེ་ཆུང་ལ་འདྲུད་དགོས་ དེ་རྗེས་བཀོད་སྒྲིག་ཚར་བའི་སྒོར་གཞུའི་གོ་ཚེག་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། རྩིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་མཇུག་ཚེག་གི་གནས་སར་སྤོ་འགུལ་རྗེས་རྐྱང་རྡེབ། སྒོར་མོའི་ཐོན་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།མི་དགོས་འཇོང་དབྱིབས་གཞུ་བྲིས་དགོས་བྱ་དགོས་ན་འདྲུད་སྒུལ་སྐབས་Shift མཐེབ་སྣོན་ཟིན་བྱ་དགོས།

རིས་འགོད་

སྒོར་གཞུ་

Please support us!