ཡི་གེ་དང་རྟགས་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་།

རང་མཚན་འཇོག་ཡོ་བྱད་ཚང་ [ བརྒྱུད་ནས་]ཡི་གེ་དང་མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་གསབ་སྣོན།

ཡི་གེ་དང་མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚག་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བམ་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་སར་ཡིག་སྒྲོམ་ཞིག་བྲིས་འགོད་བྱ། ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ངེས་མེད་གནས་ས་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་ཡི་གེ་མཐེབ་འཇུག་གམ་དྲས་སྦྱར་བྱེད་དགོས་ ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གནས་ས་ངེས་མེད་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མཐིབ་འཇུག་གམ་ ཡི་གེ་དྲས་སྦྱར་ འོད་རྟགས་སྣོན་འཇུག་དགོས་པའི་ཡི་གེའི་གནས་སར་སྤོ་སྒུལ་གྱིས་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་གཅིག་འདྲུད་དེ་རྗེས་ཡི་གེ་མཐེབ་འཇུག་གམ་དྲས་སྦྱར་བྱེད།

རིས་འགོད་

ཡི་གེ་དང་མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་

ཡི་གེ་དངསྒྲོམ་སྙོམ་སྒྲིག་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚག་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བམ་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་སར་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། ནང་འཇུག་གི་ཡི་གི་རང་འགུལ་གྱི་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་གི་ཡི་གེ་སྒྲོམ་གྱི་ཁྲེ་ཚོན་དང་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད་ ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གནས་ས་ངེས་མེད་གཅིག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ཡི་གེ་མཐིབ་འཇུག་དང་དྲས་སྦྱར་བྱེད།

རིས་འགོད་

ཡི་གེ་དངསྒྲོམ་སྙོམ་སྒྲིག་

རིས་རྟགས་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚག་ནངབྲིས་འགོད་ཀྱིས་འདྲུད་སྒུལ་གྱིས་གནས་ས་ནས་འགོ་བརྩུགས་ཏེ་རེ་བར་གྲུ་བཞི་དཔེ་རིས་མངོན་པའི་གནས་སར་འཇུག་སྒྲིལ་ ཡི་གེ་ཆེ་སྙོམས་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ འདྲུད་སྒུལ་དཔེ་རིས་ཀྱིས་ཚོད་འཛིན་ཚེག་གི་དཔེ་རིས་ཀྱི་དཔེ་རིས་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱ། གྲུ་བཞི་དཔེ་རིས་སྒོར་ཟུར་དཔེ་རིས་ལ་བསྒྱུར་དགོས་ན་སྟོན་མདའ་ལག་སྒུལ་ལ་སྒྱུར་སྐབས་ཟུར་ཚོད་འཛིན་ཚེག་འདྲུད་སྒུལ་ཆེ་ཤོས་བྱ་དགོས། ཡི་གེ་སྣོན་འཇུག་བྱ་དགོས་ན་དཔེ་རིས་ཀྱི་མཐའ་ཐིག་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་ཡི་གེ་མཐེབ་འཇུག་གམ་དྲང་སྦྱར་བྱེད་དགོས།

རིས་འགོད་

རིས་རྟགས་

ཨེ་ཤེ་ཡའི་སྐད་བརྡ་རོགས་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

གཞུང་སྒྲིག་རྟགས་འགོད།

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་དྲུད་སྐྱེལ་གྱི་གནས་ས་སྒོ་འཛུགས་ནས་གྲུབ་བཞིའི་དབྱིབས་དཔེ་རིས་(ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་ནི་དྲང་འཕྱང་ཁ་ཕྱོགས་ཡིན་)བར་ཐིག་སྐུད་ཞིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། དཔེ་རིགས་ཀྱི་ཚོད་ཚིག་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་ཏེ་དཔེ་རིས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱོར་གྲུབ་བཞི་དབྱིབས་ཀྱི་དཔེ་རིས་དེ་སྒོ་བཟུར་དཔེ་རིས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད། སྟོན་མདའ་ནི་གལ་དབྱིབས་སྐབས་ཟུར་ཚོད་ཚིག་ཆེ་ཤོས་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་པ་ལ་བསྒྱུར།

གཞུང་སྒྲིག

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བམ་ཡང་ན་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་དེ་དྲང་འཕྱང་ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གནས་ས་གང་རུང་ཞིག་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་ལ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱར། འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་དེབ་ཀྱི་གནས་ས་གནོན་འཇུག་བྱེད་པ་སྤོས་ ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་དྲུད་འཐེན་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱར།

གཞུང་སྒྲིག་ཡི་གེ་དང་སྒྲོམ་སྙོམ་སྒྲིག་

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

རིས་འགོད་

གཞུང་སྒྲིག་ཡི་གེ་དང་སྒྲོམ་སྙོམ་སྒྲིག་

Please support us!