ཡི་གེ་དང་རྟགས་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་།

རང་མཚན་འཇོག་ཡོ་བྱད་ཚང་ [ བརྒྱུད་ནས་]ཡི་གེ་དང་མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་གསབ་སྣོན།

ཡི་གེ་དང་མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚག་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བམ་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་སར་ཡིག་སྒྲོམ་ཞིག་བྲིས་འགོད་བྱ། ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ངེས་མེད་གནས་ས་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་ཡི་གེ་མཐེབ་འཇུག་གམ་དྲས་སྦྱར་བྱེད་དགོས་ ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གནས་ས་ངེས་མེད་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མཐིབ་འཇུག་གམ་ ཡི་གེ་དྲས་སྦྱར་ འོད་རྟགས་སྣོན་འཇུག་དགོས་པའི་ཡི་གེའི་གནས་སར་སྤོ་སྒུལ་གྱིས་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་གཅིག་འདྲུད་དེ་རྗེས་ཡི་གེ་མཐེབ་འཇུག་གམ་དྲས་སྦྱར་བྱེད།

རིས་འགོད་

ཡི་གེ་དང་མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་

ཡི་གེ་དངསྒྲོམ་སྙོམ་སྒྲིག་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚག་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བམ་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་སར་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། ནང་འཇུག་གི་ཡི་གི་རང་འགུལ་གྱི་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་གི་ཡི་གེ་སྒྲོམ་གྱི་ཁྲེ་ཚོན་དང་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད་ ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གནས་ས་ངེས་མེད་གཅིག་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ཡི་གེ་མཐིབ་འཇུག་དང་དྲས་སྦྱར་བྱེད།

རིས་འགོད་

ཡི་གེ་དངསྒྲོམ་སྙོམ་སྒྲིག་

རིས་རྟགས་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚག་ནངབྲིས་འགོད་ཀྱིས་འདྲུད་སྒུལ་གྱིས་གནས་ས་ནས་འགོ་བརྩུགས་ཏེ་རེ་བར་གྲུ་བཞི་དཔེ་རིས་མངོན་པའི་གནས་སར་འཇུག་སྒྲིལ་ ཡི་གེ་ཆེ་སྙོམས་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ འདྲུད་སྒུལ་དཔེ་རིས་ཀྱིས་ཚོད་འཛིན་ཚེག་གི་དཔེ་རིས་ཀྱི་དཔེ་རིས་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱ། གྲུ་བཞི་དཔེ་རིས་སྒོར་ཟུར་དཔེ་རིས་ལ་བསྒྱུར་དགོས་ན་སྟོན་མདའ་ལག་སྒུལ་ལ་སྒྱུར་སྐབས་ཟུར་ཚོད་འཛིན་ཚེག་འདྲུད་སྒུལ་ཆེ་ཤོས་བྱ་དགོས། ཡི་གེ་སྣོན་འཇུག་བྱ་དགོས་ན་དཔེ་རིས་ཀྱི་མཐའ་ཐིག་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་ཡི་གེ་མཐེབ་འཇུག་གམ་དྲང་སྦྱར་བྱེད་དགོས།

རིས་འགོད་

རིས་རྟགས་

ཨེ་ཤེ་ཡའི་སྐད་བརྡ་རོགས་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

གཞུང་སྒྲིག་རྟགས་འགོད།

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་དྲུད་སྐྱེལ་གྱི་གནས་ས་སྒོ་འཛུགས་ནས་གྲུབ་བཞིའི་དབྱིབས་དཔེ་རིས་(ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་ནི་དྲང་འཕྱང་ཁ་ཕྱོགས་ཡིན་)བར་ཐིག་སྐུད་ཞིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། དཔེ་རིགས་ཀྱི་ཚོད་ཚིག་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་ཏེ་དཔེ་རིས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱོར་གྲུབ་བཞི་དབྱིབས་ཀྱི་དཔེ་རིས་དེ་སྒོ་བཟུར་དཔེ་རིས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད། སྟོན་མདའ་ནི་གལ་དབྱིབས་སྐབས་ཟུར་ཚོད་ཚིག་ཆེ་ཤོས་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་པ་ལ་བསྒྱུར།

གཞུང་སྒྲིག

རིས་རྟགས།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བམ་ཡང་ན་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་དེ་དྲང་འཕྱང་ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གནས་ས་གང་རུང་ཞིག་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་ལ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱར། འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་དེབ་ཀྱི་གནས་ས་གནོན་འཇུག་བྱེད་པ་སྤོས་ ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་དྲུད་འཐེན་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱར།

གཞུང་སྒྲིག་ཡི་གེ་དང་སྒྲོམ་སྙོམ་སྒྲིག་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚག་ནང་གནས་ས་འདྲུད་སྒུལ་དང་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་དྲང་འཕྱང་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡིག་སྒྲོམ་ཞིག་བྲིས་འགོད་བྱ། ནང་འཇུག་གི་ཡི་གི་རང་འགུལ་གྱི་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པ་སྒྲོམ་གཞིའི་ཁྲེ་ཚོན་དང་ཟླ་སྒྲིལ་ ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གནས་ས་ངེས་མེད་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མཐིབ་འཇུག་གམ། ཡི་གེ་དྲས་སྦྱར་ འོད་རྟགས་སྣོན་འཇུག་དགོས་པའི་ཡི་གེའི་གནས་སར་སྤོ་སྒུལ་གྱིས་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་གཅིག་འདྲུད་དེ་རྗེས་ཡི་གེ་མཐེབ་འཇུག་གམ་དྲས་སྦྱར་བྱེད།

རིས་འགོད་

གཞུང་སྒྲིག་ཡི་གེ་དང་སྒྲོམ་སྙོམ་སྒྲིག་

Please support us!