འཁྱོག་ཐིག་འགྱུར་བ་

འདེམས་རྒྱུའི་ཡུལ་ཁྱེར་རྐྱང་གྱི་མཐའ་མང་ངམ་ཚོགས་གཅིག་མཐའ་མང་ གལ་ཏེ་བྱ་ཡུལ་(དཔེར་ན་ཡི་གེ་)ཟུར་མང་ཟུར་དབྱིབས་དུ་བསྒྱུར་བ་ ཁྱེད་ཀྱིས་སྔོན་ལ་ F3 མཐེབ་གནོན་ཚོ་སྒྲིག་ནང་བཅུག་ དེ་རྗེས་སླར་ཡང་ཟུར་མང་བཟོ་དབྱིབས་འདེམས་དགོས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་:[བརྗེ་སྒྱུར་] - [མཐའ་མང་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་]


ཐིག་ཕྲད་དང་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་དེ་སྤྱི་ཁོག་ཏུ་བསྒྱུར་རྗེས་ དེ་སྔོན་གྱི་བྱ་ཐབས་ནང་ལྟར་བྱ་ཡུལ་དེ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་ འོན་ཀྱང་ སྒྲིག་གཞི་ཚང་མའི་ཟུར་མང་བྱེད་མི་ཐུབ་ བཟོ་དབྱིབས་དང་འདྲ་བར་སྤྱི་ཁོག་སྒྲིག་འཛུགས་བྱེད་དགོས་ དེའི་ནང་ཚུད་ཡོད་ལ་ རྩོམ་སྒྲིག་ - ཚེག་ བཀའ་ཚིག་གིས་དེའི་བཟརབཟར་ལྟ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད།

Please support us!