ཐོག་མའི་ཡིག་ཆར་འགྱུར་བ་

བདམས་ཐག་གཅོད་པའི་བྱ་ཡུལ་དེ་རི་མོའི་གནས་ཡུལ་དང་བརླགས་བྱའི་རི་མོའི་བཟོ་ལྟ་ཡིན་པའི་གྲངས་གནས་སུ་བསྒྱུར་དགོས་ Windows ཐོག་མའི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ (WMF)

གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ WMF འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གར་འགྱུར་ནང་ ཁྱེད་ཀྱིས་མིང་ཚོགས་རེའུ་མིག་དཔྱད་ཞིབ་སྤྱོད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་[བརྗེ་སྒྱུར་] - [རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་ལ་འགྱུར་]


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡང་བྱ་ཡུལ་བདམས་ནས་བསྐྱར་བཤུས་རྗེས་[རྩོམ་སྒྲིག་] - [འདེམས་པའི་རང་བཞིན་སྦྱར་བ་...] འདེམས་པ་མ་ཟད་རེའུ་འགོད་ནང་"GDI ཐོག་མའི་ཡིག་ཆ་འདེམས་དགོས།"


Please support us!