གནས་རིས་ལ་བསྒྱུར།

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གནས་རིས་ལ་བརྗེ་སྒྱུར།(བཪྙན་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ནས་ རིས་དབྱིབས་དངོས་འཛིན་ལ་སྤྱོད་)

གལ་སྲིད་ཆ་འཕྲིན་དེ་ལས་མང་བ་དགོས་ན་ མིང་མཛོད་རེའུ་མིགལ་ལྟོས་ལྟ་གནང་རོགས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་[བརྗེ་སྒྱུར་] - [གནས་རིས་ལ་འགྱུར་]


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་འདྲ་ཕབ་རྗེས་ [རྩོམ་སྒྲིག] - [འདེམས་བཞིན་སྦྱར་བ་...]མ་ཟད་སྟར་འགོད་ནང་ནས་གནས་རིས་རྣམ་གཞག་འདེམས་པ་ཡང་བྱེད་ཐུབ།


Please support us!