དབྱིབས་3 ལ་འགྱུར་བ་

འདེམས་བཀོད་ཟིན་པའི་དམིགས་གནས་དེ་རྩ་གསུམ་གྱི་ (3D) བྱ་ཡུལ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་:[བརྗེ་སྒྱུར་] - [རྩ་ 3 ལ་འགྱུར་]


སྔོན་ལ་བྱ་ཡུལ་བདམས་ནས་དབྱིབས་ཐིག་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ དེ་རྗེས་རྩ་གསུམ་བྱ་ཡུལ་ལ་བརྗེ་སྒྱུར།

If you select two or more objects and convert them to 3D, the result is a 3D group that acts as a single object. You can edit the individual objects in the group by choosing . Choose when you are finished.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

དམིགས་གནས་ཙུའུ་གཅིག་དཀྱུས་ཞེང་དཔངས་གསུམ་གྱི་དམིགས་གནས་ལ་འགྱུར་སྐབས་དམིགས་གནས་སོ་སོའི་དོས་བཅོལ་ཁང་གི་གོ་རིམ་འགྱུར་མི་སྲིད།


དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

Press F3 to quickly enter a group and +F3 to leave the group.


གནས་རིས་རི་མོ་དང་ཕྱོགས་ཚད་རིས་དབྱིབས་(དྲས་སྦྱར་པང་ཚུད་ཡོད་)རྩ་གསུམ་བྱ་ཡུལ་ལ་བརྗེ་སྤོས་ཡང་སྒྲིག བརྗེ་སྤོས་སྐབས་ LibreOffice ཡི་གནས་རིས་གྲུ་བཞི་ལ་རྩིས་ནས་བཅོས་སྒྲིག་ ཕྱོགས་རིས་རིས་དབྱིབས་མཐའ་མང་རིས་དབྱིབས་ལ་རྩིས་ནས་བཅོས་སྒྲིག

དེ་མིན་ ཡི་གི་ཡོད་པའི་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ཡང་བརྗེ་སྒྱུར་ཐུབ།

གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ བརྗེ་སྤོས་བྱས་པའི་དམིགས་གནས་སྤྱོད་པའོ་རྩ་གསུམ་ཕན་ནུས་

Please support us!