མཐའ་མང་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་བ་

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་དེ་མཐའ་མང་གྲུ་བཞིར་བསྒྱུར་བ་ (དྲང་ཐིག་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ཁ་རྒྱབ་པའི་བྱ་ཡུལ་ལས་)བརྗེ་སྤོས་བརྗེ་སུ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཕྱིའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་མི་འགྲོ་ འགོད་མཁོར་གཞིགས་ནས་ ཁྱེད་ཀྱི་ཙི་ཙིའི་གཡས་ཕྱོགས་གནོན་ནས་འདེམས་དགོས་ ཚེག་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་གཤེར་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་:[བརྗེ་སྒྱུར་] - [མཐའ་མར་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་]


གནས་རིས་་བཪྙན་རིས་དེར་ཕྱོགས་ཚད་རིས་དབྱིབས་སུ་བརྗེས་བསྒྱུར་གྲུབ་པ་

To Polygon dialog

མཐའ་མང་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་བ་

The following options are required to convert a bitmap image to a polygon. The converted image is actually a collection of smaller polygons filled with color.

བཀོད་སྒྲིག་

རིས་དབྱིབསབརྗེ་སྤོས་འདེམས་

ཚོས་གཞིའི་ཁ་གྲངས་:

ནང་འཇུག་བརྗེ་སྤོས་བྱས་ཟིན་པའི་རིས་དབྱིབས་ནང་མངོན་དགོས་པའི་ཚོས་གཞིའི་གྲངས་LibreOffice གཞིགས་ནས་རིས་དབྱིབས་ནང་ཚོས་གཞི་གཅིག་རྐྱང་གི་མཐའ་མང་རིས་དབྱིབས་སུ་སྐྱེད་

སིལ་གྲངས་ཆུང་ངུར་བཏང་བ་

ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་བཪྙན་རྒྱུ་ཐོབ་གྲངས་ཀྱི་ཚོན་སྣའི་མཐའ་མང་ལས་ཆུང་བ་དག་སུབ་དགོས།

སྟོང་ཆས་སྐོང་བ་

ཁ་གསབ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བེད་སྤྱོད་ཚིག་ཉུང་དུ་སོང་ཏེ་ཚོས་གཞིར་བར་ཆོད་

ངོས་བཏིངས་ཆེ་ཆུང་

ནང་འཇུག་ནི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཁ་གསབ་གྱི་གྲུབ་བཞིའི་ཆེ་ཆུང་སྐབས་བེད་སྤྱོད་དགོས།

Source image:

ཐོག་མའི་ཡི་གེའི་སྔོན་ལྟ་

ཕྱོགས་ཚད་རིས་དབྱིབས་:

བརྗེ་སྤོས་ཟིན་བྱེད་རིས་དབྱིབས་སྔོན་ལྟ་ སྔོན་ལྟ་

འཕེལ་རྒྱས་

བསྒྱུར་བརྗེས་མགྱོགས་ཚད་གསལ་བ།

སྔོན་ལྟ་

སྔོན་ལྟ་བརྗེ་སྤོས་བྱས་རྗེས་བེད་སྤྱོད་མེད་པའི་འགྱུར་བཅོས་རིས་དབྱེབས་་

Please support us!