འཁྱོག་ཐིག་འགྱུར་བ་

བདམ་འཔི་བྱ་ཡུལ་དེ་པའེ་འར་སའི་འཁོགས་ཐིག་ལ་བརྗེ་སྤོས་བྱེད་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་:[བརྗེ་སྒྱུར་] - [འཁྱོག་ཐིག་ལ་འགྱུར་]


Please support us!