བརྗེ་སྤོས་

Options for converting the selected object.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་[བརྗེ་སྒྱུར་]


འཁྱོག་ཐིག་འགྱུར་བ་

བདམ་འཔི་བྱ་ཡུལ་དེ་པའེ་འར་སའི་འཁོགས་ཐིག་ལ་བརྗེ་སྤོས་བྱེད་པ།

མཐའ་མང་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་བ་

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་དེ་མཐའ་མང་གྲུ་བཞིར་བསྒྱུར་བ་ (དྲང་ཐིག་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ཁ་རྒྱབ་པའི་བྱ་ཡུལ་ལས་)བརྗེ་སྤོས་བརྗེ་སུ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཕྱིའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་མི་འགྲོ་ འགོད་མཁོར་གཞིགས་ནས་ ཁྱེད་ཀྱི་ཙི་ཙིའི་གཡས་ཕྱོགས་གནོན་ནས་འདེམས་དགོས་ ཚེག་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་གཤེར་

འཁྱོག་ཐིག་འགྱུར་བ་

འདེམས་རྒྱུའི་ཡུལ་ཁྱེར་རྐྱང་གྱི་མཐའ་མང་ངམ་ཚོགས་གཅིག་མཐའ་མང་ གལ་ཏེ་བྱ་ཡུལ་(དཔེར་ན་ཡི་གེ་)ཟུར་མང་ཟུར་དབྱིབས་དུ་བསྒྱུར་བ་ ཁྱེད་ཀྱིས་སྔོན་ལ་ F3 མཐེབ་གནོན་ཚོ་སྒྲིག་ནང་བཅུག་ དེ་རྗེས་སླར་ཡང་ཟུར་མང་བཟོ་དབྱིབས་འདེམས་དགོས།

དབྱིབས་3 ལ་འགྱུར་བ་

འདེམས་བཀོད་ཟིན་པའི་དམིགས་གནས་དེ་རྩ་གསུམ་གྱི་ (3D) བྱ་ཡུལ།

རྩ་ 3 འཁོར་བསྐྱོད་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བ་

འདེམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲང་ཕྱོགས་མདའ་འཁྱིལ་འཁོར་ལ་འཁོར་བ་བརྒྱུད་རྩ་གསུམ་རྣམ་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད།

གནས་རིས་ལ་བསྒྱུར།

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གནས་རིས་ལ་བརྗེ་སྒྱུར།(བཪྙན་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ནས་ རིས་དབྱིབས་དངོས་འཛིན་ལ་སྤྱོད་)

ཐོག་མའི་ཡིག་ཆར་འགྱུར་བ་

བདམས་ཐག་གཅོད་པའི་བྱ་ཡུལ་དེ་རི་མོའི་གནས་ཡུལ་དང་བརླགས་བྱའི་རི་མོའི་བཟོ་ལྟ་ཡིན་པའི་གྲངས་གནས་སུ་བསྒྱུར་དགོས་ Windows ཐོག་མའི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ (WMF)

Please support us!