རང་འགུལ་མཚན་ཉིད་གྱི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་རྒྱུ་

གསར་འཛུགས་རང་འགུལ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཕབ་སྟོན་བྱེད་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་[སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བཪྙན་གཏོང་] - [རང་མཚན་འཇོག་བཪྙན་གཏོང་...] དེ་རྗེས་"གསར་བཟོ་..."གནོན་མཐེབ་


Define Custom Slide Show Dialog

རང་མཚན་འཇོག་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྒྲགས་གཏོང་གསར་འཛུགས་བྱེད་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་དེབ་གཅིག་བདམས་ནས་རྐྱང་རྡེབ་དང་">>"ཡང་ན་"<<" རེའུ་འགོད་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གསབ་སྣོན་ནམ་རེའུ་འགོད་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སུབ་ཡང་བྱེད་ཆོག་

Adds an existing slide to the bottom of the Selected slides list. You need to select a slide in the Existing slides list before you can use this button.

Removes a slide from the Selected slides list. You need to choose a slide in the Selected slides list before you can use this button.

མིང་

རང་འགུལ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མངོན་པའི་མིང་། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ མིང་གསར་པ་ཞིག་ནང་འཇུག་བྱེད་ཆོག་པ།

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ནང་གི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་གཞིར་བཞག་ནང་དུ་རེའུ་མིག་གོ་རིམ་ཚང་མའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མངོན་པ།

རང་འགུལ་ཕབ་སྟོན་ནང་གི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་

རེའུ་འགོད་ནང་རང་འགུལ་ཕབ་སྣོན་ནང་གི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཚང་མ་ གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ གོང་སྟེང་དང་གོང་འོག་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རེའུ་འགོད་གོ་རིམ་ནང་བཟོ་ཆོག་པ།

Please support us!