བསྟོན་པའི་ཐབས་ལམ་བཀོད་སྒྲིག་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འགེལ་ཡོད་བཀོད་སྒྲིག་དང་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གང་རུང་དུ་ཚུད་པའི་འགོ་ཚུགས་པ་、སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བརྗེ་པོའི་ཐབས་ཤེས་、གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གྱི་རིགས་འདེམས་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་[སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བཪྙན་གཏོང་] - [བཪྙན་གཏོང་ཐབས་ཚུལ་བཀོད་སྒྲིག་...]


Presentation Dialog

ཁྱབ་ཁོངས་

གཏན་འཁེལ་བའི་བཪྙན་གཏོང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ནང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཡོངས་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་རྒྱུ་ནང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཡོངས་ཚུད་ཡོད་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ནས་

མགོ་འཛུགས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གི་ཨང་རྟགས་ནང་འཇུག

རང་མཚན་འཇོག་བསྟོན་པ་

ཁྱེད་ཀྱིས་[བཪྙན་གཏོང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་] - [རང་མཚན་འཇིག་བཪྙན་གཏོང་...]ནང་མཚན་འཇོག་གི་གོ་རིམ་བཞིན་རང་མཚན་འཇོག་གི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་རྒྱུ།

Presentation Mode

གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་སྟོན་རྒྱུའི་རིགས་འདེམས་པ།

Full screen

ངོས་ཡོངས་ལ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མངོན་པ།

In a window

བཪྙན་གཏོང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་དེ་LibreOffice སྒྲིག་གཞིའི་སྒེའུ་ཁུང་དུ་སྒུལ་སྤྱོད་ཐུབ།

Loop and repeat after

ངལ་གསོའི་ཡི་གེའི་བར་ཐག་གནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་རྗེས་ལ་ཡང་བསྐྱར་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བསྟན་ཆོག་པ། མཐའ་མའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་དང་འགོ་བཙུགས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གཉིས་བར་ལ་ངལ་གསོའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མངོན་པ། Esc མཐེབ་གནོན་ཚེ་བསྟོངབསྟོང་པ་མཇུག་སྒྲིལ།

ངལ་སོའི་དུས་ཚོད་

བསྐྱར་སྟོན་བཪྙན་གཏོང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྔོན་གྱི་མཚམས་འཇོག་བར་ཆོད་བཅུག་ གལ་ཏེ་ཀླད་ཀོར་བཅུག་ན་ བཪྙན་གཏོང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་མཚམས་འཇོག་མི་ཐོབ་པར་ལམ་སང་བསྐྱར་སྟོན་ཐུབ།

འོད་རྟགས་མངོན་པ་

བར་འཇོག་བཪྙན་གཏོང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟེང་དར་རྟགས་ LibreOffice ཐོན། དར་རྟགས་དེ་བརྗེ་ལེན་མི་ཐུབ།

འདེམས་གཞི་

ལག་འགུལ་གྱིས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་བརྗེ་བ་

སྒྲོམ་དེ་བདམས་པའི་རྗེས་ སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་རང་ངེས་ཀྱི་བཟོ་བརྗེ་མི་བྱེད་པ།

ཅིག་རྟགས་མངོན་པ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་རྒྱུ་སྐབས་ལ་ཙིག་རྟགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྟོན་མངོན།

ཙིག་རྟགས་སྨྱུག་བཟོར་མངོན་པ་

ཙི་ཙི་མདའ་ཁབ་དེ་སྨྱུ་གུའི་དབྱིབས་གཟུགས་ཆགས་དུས་བཪྙན་གཏོང་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གི་སྟེང་དུ་རིས་བཀོད་བྱས་ན་འགྲིག་

note

Anything you write with the pen will appear in your slides after exiting the slideshow. The properties of the pen can be changed by choosing the Pen Width or Change pen Color command in the context menu of the running slide show.


སྒུལ་རིས་ཆོག་པ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་རྒྱུ་སྐབས་ལ་སྒུལ་རིས་བསྟན་དགོས་པ།གལ་ཏེ་བདམས་བྱ་དེ་བདམས་མེད་ཚེ་ དེའི་སྒུལ་རིས་ཀྱི་ཐོག་མ་དེ་ལས་མི་མངོན།

རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ལ་གཅིག་གནོན་བྱེད་

བཪྙན་གཏོང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་རྗེས་མའི་བཪྙན་གཏོང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་དྲས་སྦྱར་བྱེད་

སྔ་ཕྱི་བར་མངོན་པའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་

བཪྙན་གཏོང་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་གྱི་ངོས་ལ་མི་མངོན་པ་ LibreOffice གཞན་གྱི་སྒེའུ་ཁུང་གོ་རིམ་ གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་སྒེའུ་ཁུང་རྗེས་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྩེ་མོར་གནས་དགོས་པ་ལས་

Multiple Displays

By default the primary display is used for slide show mode. If the current desktop is displayed on more than one display, you can select which display to use for full screen slide show mode. If the current desktop spans only one display, or if the multi display feature is not supported on the current system, you cannot select another display.

Presentation display

Select a display to use for full screen slide show mode.

If the system allows the user to span a window over all available displays, you can also select "All displays". In this case the presentation is spanned over all available displays.

note

This setting is saved in the user configuration and not inside the document.


Please support us!