འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་

Sets the properties of a connector.

རིགས་

བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པའི་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་གི་རིགས་འཇོག་དགོས་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་ཀྱི་རིགས་བཞི་ཡོད་པ་:ཚད་གཞིའི་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་、ཐིག་ཤིག་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་、ཐད་ཐིག་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་དང་འཁྱོག་ཐིག་འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་

ཡོ་བྲལ་ཐིག་

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་ཀྱི་ཡོ་བྲལ་མཚན་ཉིད། སྔོན་ལྟའི་སྒེའུ་ཁུང་གསལ་བའི་མཇུག་འབྲས།

ཐིག་སྐུད་ 1

ཐིག་སྐུད་དང་པོའི་ཡོ་བྲལ་ཐོབ་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

ཐིག་སྐུད་ 2

ཐིག་སྐུད་ 2 པའི་ཡོ་བྲལ་ཐང་ནང་འཇུག་

ཐིག་སྐུད་ 3

ཐིག་སྐུད་གསུམ་པའི་ཡོ་བྲལ་ཐོབ་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

Line spacing

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་ཀྱི་ཕྲེང་རྒྱང་གཏག་བཀོག་བྱེད་དགོས།

འགོ་འཛུགས་ཆུ་སྙོམ་

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱེད་སྐབས་ཐོག་མའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཆ་སྙོམ་ཁ་ཕྱོགས་བར་ཐོབ་འཇོག་དགོས་

འགོ་འཛུགས་དྲང་འཕྱང་

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱེད་སྐབས་འགོ་འཛུགས་ཆ་ཤས་ཀྱི་དྲང་འཕྱང་ཁ་ཕྱོགས་བར་ཐོབ་གྲངས་འཇོག་དགོས།

མཐའ་མཇུག་ཆུ་སྙོམ་

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱས་སྐབས་ཐོག་མའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཆ་སྙོམ་ཁ་ཕྱོགས་བར་ཐོབ་འཇོག་དགོས།

མཐའ་མཇུག་དྲང་འཕྱང་

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱེད་སྐབས་མཇུག་མཐའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་དྲང་འཕྱང་ཁ་ཕྱོགས་བར་ཐོབ་གྲངས་འཇོག་དགོས།

ཡོ་བྲལ་ཐིག་ཡང་བསྐྱར་གཏན་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་

Resets the line skew values to the default. (This command is only accessible through the context menu).

Please support us!