ཁྲེ་ཚུན་འཇལ་བ་

བདམ་ཟིན་པའི་ཚད་ངེས་ཐིག་གི་རིང་ཚད་ གཞལ་ཚད་ གཞོགས་འདེགས་ཐིག་གི་གཏོགས་གཤིས་བཅས་བཅོས་པ་

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་སྲིད་ཚད་ངེས་ཐིག་གི་ཐིག་རིགས་སམ་མདའ་རྩེའི་བཟོ་ལྟ་བཅོས་དགོས་ན་རྣམ་གཞག་ - ཐིག་སྐུད་


བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཁྲེ་ཚོན་ཐིག་གི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་ནང་ ཁྲེ་ཚོན་འདེམས།

མདའ་རྩེ་ཡོ་བྱད་ཚང་སྟེང་ ཚད་ངེས་ཐིག་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

Icon Dimension Line

གཏན་ཚད་ཐིག་སྐུད་


A Dimension Line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any Dimension Line in your drawing.

ཐིག་རྒྱུད་

ཚད་ངེས་ཐིག་གི་བར་ཆོད་གཏོགས་གཤིས་དང་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་གཉིས་དབར་ གཞོགས་འདེགས་ཐིག་དང་གཞི་འཛིན་ཐིག་དབར་གྱི་བར་ཆོད་གཏོགས་གཤིས་བཅས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ་

ཐིག་རྒྱུད་བར་ཆོད་

ཚད་ངེས་ཐིག་དང་གཞི་འཛིན་ཐིག་(ཐིག་སྐུད་བར་ཆོད་ = 0)དབར་གྱི་བར་ཆོད་

གཞོགས་འདེགས་ཐིག་རིང་དུ་གཏོང་བ་

གཞི་འཛིན་ཐིག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཕ་(ཐིག་གི་བར་ཆོད་ = 0)རྩིས་རྒྱག་པའི་གཡོན་གྱི་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་དང་གཡས་ཀྱི་ཐིག་གི་རིང་ཚད་གཏན་འཁེལ་དགོས་ཕོ་ཐང་ནང་འཇུག་བྱས་པས་ཚད་ངེས་ཐིག་གི་གོང་དུ་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་སྣུར་བ་དང་ མོ་ཐང་ནང་འཇུག་བྱས་པས་ཚད་ངེས་ཐིག་གི་འོག་ཏུ་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་སྣུར་བའོ་

གཞོགས་འདེགས་ཐིག་གི་བར་ཆོད་

ཚད་ངེས་ཐིག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྩིས་རྒྱག་པའི་གཡས་གཡོན་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་གི་རིང་ཚད་གཏན་འཁེལ་དགོས་ ཕོ་ཐང་ནང་འཇུག་བྱས་པས་ཚད་ངེས་ཐིག་གི་གོང་དུ་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་སྣུར་བ་དང་ མོ་ཐང་ནང་འཇུག་བྱས་པས་ཚད་ངེས་ཐིག་གི་འོག་ཏུ་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་སྣུར་བའོ་

གཡོན་གྱི་གཞོགས་ འདེགས་ཐིག་

ཚད་ངེས་ཐིག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྩིས་རྒྱག་པའི་གཡས་ཀྱི་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་གི་རིང་ཚད་གཏན་འཁེལ་དགོས་ ཕོ་ཐང་ནང་འཇུག་བྱས་པས་ཚད་ངེས་ཐིག་གི་འོག་ཏུ་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་སྣུར་བ་དང་ མོ་ཐང་ནང་འཇུག་བྱས་ཚད་ངེས་ཐིག་གོང་དུ་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་སྣུར་བའོ་

གཡས་ཀྱི་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་

ཚད་ཐིག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྩིས་རྒྱག་པའི་གཡས་ཀྱི་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་གི་རིང་ཚད་གཏན་འཁེལ་དགོས་ཕོ་ཐང་ནང་འཇུག་བྱས་པས་ཚད་ངེས་ཐིག་གི་འོག་གཞོགས་འདེགས་ཐིགསྣུར་བ་དང་ མོ་ཐང་ནང་འཇུག་བྱས་པས་ཚད་ངེས་ཐིག་གི་སྟེང་དུ་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་སྣུར་བའོ་

ཚད་ངེས་ཐིག་རྒྱུད་བྱ་ཡུལ་གྱི་འོག་ཏུ་མངོན་ན་

ཐིག་སྐུད་ས་ཁོངས་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་གཏོགས་གཤིས་ལྟོག་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་བ་

སིལ་གྲངས་ཚེགས་ཀྱི་གནས་གྲངས་

ཐིག་སྐུད་གཏོགས་གཤེས་མངོན་པར་སྤྱོད་རྒྱུའི་སིལ་གྲངས་ཚེགས་ཀྱི་གནས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ་

རིས་དཔེ་

ཁྲེ་ཚུན་ཡི་གེའི་གཏོགས་གཤིས་གཏན་འཁེལ་

གཞུང་དོན་གནས་ཡུལ་

ཁྲེ་ཚུན་ཡི་གེ་དང་ཚད་ངེས་ཐིག་དེ་བཞིན་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་བཅས་དབར་གྱི་གནས་ལུགས་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས་

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

ཡི་གེའི་གནས་ལུགས་གཏན་འཁེལ་་མ་བྱས་སྔོན་ངེས་པར་དུ་རང་འགུལ་དྲང་འཕྱང་དང་རང་འགུལ་ཆུ་ཚད་ཀྱི་བསྐྱར་གདེམས་སྒྲོམ་གྱི་གདམ་ང་དོར་དགོས་


རང་འགུལ་དྲང་འཕྱང་

ཁྲེ་ཚུན་ཡི་གེའི་ཆུ་སྙོམས་དྲང་འཕྱང་གནས་ཡུལ་ཡག་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ་

རང་འགུལ་ཆུ་ཚད་

ཁྲེ་ཚུན་ཡི་གེའི་ཆུ་སྙོམས་གནས་ཡུལ་ཡག་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ་

འཇལ་ཚད་མངོན་པ་

ཁྲེ་ཚུན་གྱི་འཇལ་ཚད་མངོན་པའམ་གབ་པ་རེའུ་འགོད་ཀྱི་ནང་ནས་ཀྱང་མངོན་དགོས་རྒྱུའི་འཇལ་ཚད་གདེམས་ཆོག་གོ་

ཤོག་བྱང་དང་གཞོགས་འདེགས་ཐིག་མཉམ་གཤིབ་

ཚད་ངེས་ཐིག་དང་མཉམ་གཤིབ་བམ་དྲང་འཕྱང་དུ་ཡི་གེ་མངོན་པ་

སྔོན་ལྟ།

Displays a preview of the current selection.

Please support us!