ཡིག་ཆའི་མིང་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཆའི་མིང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་བྱས་རྗེས་ད་གཟོད་ཡིག་ཆའི་མིང་མངོན་ནོ་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [ཡིག་ཆའི་མིང་]ཚལ་ཐོ་[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [ཡིག་ཆའི་མིང་]


Please support us!