རྩ་འཛིན་

རྩ་འཛིན་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་སུ་བསྒྱུར་ནས་དེའི་ནང་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ལ་ཐོ་རིམ་སྒྲིག་ཆོག་པ་མ་ཟད་དེའི་ཁ་བྱང་ལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose View - Outline.


ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་ཚང་ལ་གཤམ་གྱི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཁ་བྱང་ལ་སྤྱོད་པའི་རིས་རྟགས་ཚུད་ཡོད་རིམ་སྤར་རིམ་བཅག་གོང་དུ་སྤོ་འགུལ་འོག་ལ་སྤོ་འགུལ་གལ་སྲིད་མཉེམཉེ་གཞོང་སྤྱད་ནས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གི་ཁ་བྱང་བསྐྱར་དུ་བསྒྲིག་དགོས་ན་འོད་རྟགས་དེ་ཁ་བྱང་གི་འགོར་གནས་དགོས་པ་དང་དེ་རྗེས་ལ་མཐེབ་ Tab མནན་མ་ཐག་ཁ་བྱང་དེ་རིམ་དབྱེ་གྲུབ་ཚུལ་ནང་འོག་ཏུ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོ་བར་གྱུར་ཅི་སྟེ་ཁ་བྱང་དེ་གོང་དུ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོ་དགོས་མཐེབ་ Shift + Tab མནན་དགོས་

རྩ་འཛིན་གྱི་རིམ་པ་དང་པོ་དེ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གི་ཁ་བྱང་གི་ལྟོས་ཟླར་གྱུར་པ་དང་ དེ་གཤམ་གྱི་རིམ་པ་ཁག་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གི་དུམ་མཚམས་ཁག་དང་ལྟོས་ཟླར་གྱུར་

Please support us!