ལག་རོགས་

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

སྐུ་ཉིད་ནས་ལག་རོགས་停靠དེ་ལས་ཀའི་བར་མཐོང་ཀྱི་མཐའ་འགྲམ་དུ་བཅར་གནས་བྱས་ཆོག་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་པའི་སྐབས་按 མཐེབ་F9 གནོན་ནས་ཡང་ལག་རོགས་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་


སྨྱུ་གུ་

ཚིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་དེ་ཉིད་སྨྱུ་གུར་བསྒྱུར་ཏེ་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་སྟོན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དེ་ཉིད་སྤྱད་ནས་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཐོག་ནང་དོན་འབྲི་ཆོག་

Icon

སྨྱུ་གུ་

First

Jumps to the first .

Icon First Slide

First

Previous

Moves back one .

Icon Previous Slide

Previous

Next

Move forward one .

Icon Next Slide

Next

Last

Jumps to the last .

Icon Last Record

Last

འདྲུད་འགུལ་མ་ཚུལ་

Drag and drop slides and named objects into the active slide. You can only insert slides and named objects from a saved file. You can only insert named objects as copies.

Icon

ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་དུ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་

རིས་རྟགས་

ཐག་སྦྲེལ་དུ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཇུད་བྱེད་པ་

Icon

ཟུར་དེབ་དུ་རྩིས་ནས་བསྒར་འཇུད་བྱེད་པ་

ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་དུ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱི་ཤོག་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་དུ་རྩིས་ནས་ (URL) མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱི་ཤོག་

ཐག་སྦྲེལ་དུ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཇུད་བྱེད་པ་

སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཉིད་ཐག་སྦྲེལ་དུ་བརྩིས་ནས་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་

ཟུར་དེབ་དུ་རྩིས་ནས་བསྒར་འཇུད་བྱེད་པ་

སྒྲིན་བཪྙན་སྤྱི་ཤོག་གམ་མིང་བརྟག་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཟུར་དེབ་མིག་སྔའི་སྒྲིན་བཪྙན་སྤྱི་ཤོག་ནང་བསྒར་འཇུད་བྱེད་པ་

Show Shapes

In the submenu you can choose to display a list of all shapes or only the named shapes. Use drag-and-drop in the list to reorder the shapes. When you set the focus to a slide and press the Tab key, the next shape in the defined order is selected.

ད་ཡོད་སྒྲོམ་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་

Lists available slides. Double-click a slide to make it the active slide.

ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་བ་

Lists available LibreOffice files. Select a file to display the contents you can insert.

Please support us!