ཤོག་ལྷེབ་

ཤོག་ངོས་ཁ་ཕྱོགས་དང་ ཤོག་བུའི་མཐའ་རྒྱང་ རྒྱབ་ལྗོངས་པར་དབྱིབས་ཀྱི་གདེངགདེམ་གཞི་གཞན་བཅས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Page tab


ཤོག་བུའི་རྣམ་གཞག་

རྣམ་གཞག་

གྲག་པར་ཆས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཤོག་བུའི་རྣམ་གཞག་གདེང་པ་ཡང་སྤྱོད་པའམ་བདམ་པ་དང་དེ་རྗེས་ཞེང་ཚད་མཐོ་ཚད་སྒྲོམ་ནང་ཕྲེང་ཚུན་ཆེ་ཆུང་ནང་འཇུག་བྱས་པས་རང་མཚན་འཇོག་གི་

ཞེང་ཚད་

རྣམ་གཞག་\སྒྲོམ་ནང་གདེམ་ངེས་ཀྱི་ཤོག་བུའི་རྣམ་གཞག་གི་མཐོ་ཚད་མངོན་པསྤྱོད་པ་པོ་རྣམ་གཞག་བདམས་ན་ཤོག་ངོས་ཀྱི་ཞེང་ཚད་ཐང་ནང་འཇུག་མཛོད་རོགས་

མཐོ་ཚད་

རྣམ་གཞག་སྒྲོམ་ནང་གདེམ་ངེས་པའི་ཤོག་བུའི་རྣམ་གཞག་གི་མཐོ་ཚད་མངོན་པ་གལ་སྲིད་སྤྱོད་པའམ་ཡིག་རྣམ་གཞག་བདམས་ན་ཤོག་ངོས་མཐོ་ཚད་ཐང་ནང་འཇུག་བྱ་དགོས་

གཞུང་ངོས་

ཤོག་ངོས་ཁ་ཕྱོགས་གཞུང་རྒྱུད་དུ་བྱས་པ་

འཕྲེང་ངོས་

ཤོག་ངོས་ཁ་ཕྱོགས་འཕྲེད་རྒྱུད་དུ་བྱས་

ཤོག་བུའི་འབྱུང་ཁུངས་

གཏག་པར་ཆས་ཀྱི་ཤོག་བུའི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་གདོང་ང་བྱེད་པ་

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

གལ་སྲེད་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆར་ཤོག་བུའི་རྣམ་གཞག་རིགས་མང་བ་དགོས་ན་རྣམ་གཞག་རེ་རེའི་ཤོག་བུའི་འབྱུང་ཁུངས་མི་འདྲ་བ་རེ་གདམ་ང་བྱས་ཆོག་


སྔོན་ལྟ།

Displays a preview of the current selection.

མཐའ་རྒྱང་

གཏག་པར་ཤོག་ངོས་ཀྱི་མཐའ་འགྲོམ་དང་གཏག་པར་རུང་བའི་ས་ཁོངས་དབར་གྱི་བར་གཅོད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ་

གཡོན་

གཡོན་ངོས་ཤོག་མཐའ་དང་གཞི་གྲངས་དབར་གྱི་འཇུག་བྱས་པས་སྔོན་ལྟའི་ནང་བཀོད་སྒྲེག་རྗེས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་འཚོལ་ཞིབ་ཐུབ་

གཡས་

གཡས་ངོས་ཤོག་མཐའ་དང་གཞི་གྲངས་དབར་གྱི་པར་གཅོད་ནང་འཇུག་བྱས་པ་སྔོན་ལྟའི་ནང་བཀོད་་སྒྲིག་རྗེས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་འཚལ་ཞིབ་ཐུབ་

གོང་

གོང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤོག་མཐའ་དང་གཞི་གྲངས་དབར་གྱི་བར་གཅོད་ནང་འཇུག་བྱས་པ་སྔོན་ལྟའི་ནང་བཀོད་སྒྲིག་རྗེས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་མཐོང་ཐུབ་

འོག་

འོག་ཕྱོགས་ཤོག་མཐའ་དང་གཞི་གྲངས་དབར་གྱི་བར་གཅོད་ནང་འཇུག་བྱས་པས་སྔོན་ལྟའི་ནང་བཀོད་སྒྲེག་རྗེས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་འཚོལ་ཞིབ་ཐུབ་

རྣམ་གཞག་

ཤོག་ཡང་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བཟོ་པ་

Fit object to paper format

བྱ་ཡུལ་གྱི་མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་དང་ཤོག་ངོས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་ནང་སྐུམ་བྱས་ཏེ་གདེངགདེང་ངེས་ཤོག་བུའི་རྣམ་གཞག་ལྟར་གཏག་པར་ཡོང་བ་བྱ་དགོས་

Please support us!