རྣམ་གཞག་ཚལ་ཐོ།

ཁྲེ་ཚོན་ཐིག་གི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་ནང་ ཁྲེ་ཚོན་འདེམས།

མདའ་རྩེ་ཡོ་བྱད་ཚང་སྟེང་ ཚད་ངེས་ཐིག་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.

Choose Format - Interaction.

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!