བསྒར་འཛུད་ཚལ་ཐོ།

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [སྒྲོམ་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ཟུར་དེབ་]

ཚལ་ཐོ་[བསྒར་འཛུད་] - [སྒྲོམ་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་རྒྱ་སྐྱེད་]

ཚལ་ཐོ་[བསྒར་འཛུད་] - [སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་གནད་བསྡུས་]

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་:[གནས་ཚད་ཚེག་/ཐིག་བསྒར་འཛུད་...]

གནས་ཚད་ཚེག་ཡང་ན་གནས་ཚད་ཐིག་འདེམས་ གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེད་ དེ་རྗེས་[གནས་ཚད་ཚེག་རྩོམ་སྒྲིག་...]/[གནས་ཚད་ཐིག་རྩོམ་སྒྲིག་...] འདེམས་

Choose Insert - Table

[ཡོ་བྱད་ཚང་བསྒར་འཛུད་]ཐོག་གི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་:

Icon Insert Table

Table

Choose

[ཡོ་བྱད་ཚང་བསྒར་འཛུད་]ཐོག་གི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་:

Icon Insert Slide from File

ཚལ་ཐོ་:[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་]

ཚལ་ཐོ་[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [ཚེས་གྲངས་(རྒྱས་བཅད་)]

ཚལ་ཐོ་[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [ཚེས་གྲངས་(འགྱུར་རུང་བ་)]

ཚལ་ཐོ་[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [དུས་ཚོད་(རྒྱས་བཅད་)]

ཚལ་ཐོ་[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [དུས་ཚོད་(འགྱུར་རུང་བ་)]

ཚལ་ཐོ་[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [ཡིག་ཆའི་མིང་]

ཚལ་ཐོ་[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [རྩོམ་པ་པོ་]

ཚལ་ཐོ་[བསྒར་འཛུད་] - [ཁོངས་] - [ཡིག་ཆའི་མིང་]

Please support us!