བདེ་འཇགས་རང་བཞིན་གྱི་རིམ་པ།

འདེམས་གཞི་བཞི་ནས་བདམས་པ་ཧུང་བདེ་འཇགས་རང་བཞིན་རིམ་པ། འདེམས་གཞི་འདི་དག་འདེང་འཇགས་རང་བཞིན་རིམ་པ་གཞིགས་ན་ཁྱད་ཚད་ཐོན། རིམ་པ་ཆེས་མཐོ་བའི་བདེ་འཇགས་གཡོ་སྒུལ་གྱི་ཧུང་ཡང་ཆེས་མང་བའི་རིམ་པ་བཞིན་གཡོ་སྒུལ་བྱས་ཀྱང་ཆོག

ཆེས་མཐོ་བ།

མ་ཟད་ཡོངས་ཁུངས་ཡིག་ཆ་གནས་ས་ནས་ཡོང་བའི་ཧུང་དེ་འཁོར་རྒྱུགས་བྱས་ཆོག གཞན་པའི་ཧུང་ཡོད་ཚད་ མིང་འཁོད་ཡོད་མིན་ ཚང་མ་བེད་སྤྱད་མི་ཆོག

Trusted file locations can be set on the Trusted Sources tab page. Any macro from a trusted file location is allowed to run.

མཐོ།

Only macros from trusted sources and signed macros (from any source) are allowed to run. Macros that are neither from a trusted source nor signed are disabled.

Trusted sources can be set on the Trusted Sources tab page. Only signed macros from a trusted source are allowed to run. In addition, any macro from a trusted file location is allowed to run.

འབྲིང་།

ཡོངས་ཁུངས་གསལ་པོ་མེད་པའི་ཧུང་ལག་བསྟར་སྔོན་ལ་རེ་བར་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས།

Trusted sources can be set on the Trusted Sources tab page. Signed macros from a trusted source are allowed to run. In addition, any macro from a trusted file location is allowed to run. All other macros require your confirmation.

དམའ་(བེད་སྤྱོད་བྱ་མི་རུང་)

ཧུང་ཚང་མ་རྒྱུད་རིམ་མ་རྒྱུད་པར་ལག་བསྟར་བྱེད་ཆོག གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་རྨང་གཞིའི་འོག་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡིག་ཚགས་ཚང་མ་བེད་འཇགས་སྐབས་གཞི་ནས་བཀོད་སྒྲིག་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཆོག

A macro can be set to auto-start, and it can perform potentially damaging actions, as for example delete or rename files. This setting is not recommended when you open documents from other authors.

Please support us!