ལམ་བརྒྱུད་རིགས།

གླེང་སྒྲོམ་དེ་བེད་སྤྱོད་སྐབས་ཡིག་ཆའི་ཚོགས་དང་ཡིག་ཚགས་ Java ལམ་བརྒྱུད་རིགས་ནང་གསབ་སྣོན་བྱ་དགོས། ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་འགུལ་གྱི་གང་སྤྱིར་ JRE ལ་ནུས་པ་ཐོན་སྲིད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose - LibreOffice - Advanced.


གནས་ཆག་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་ཚོགས་དང་ཡིག་ཚགས།

གནས་ཆག་ Java རིགས་སམ་ Java རིགས་ཁུག་གི་གནས་ས། ལམ་རིགས་གསར་པ་དེ་གཞི་ནས་གློག་འགུལ་བྱེད་དགོས། LibreOffice དེ་རྗེས་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད།

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

ལམ་རིགས་དྲི་གཞི་བརྒྱུད་དེ་ Java རིགས་བདེ་འཇགས་ཞིབ་ཤེར་ཁས་མི་ལེན།


ཡིག་ཚགས་གསབ་སྣོན།

jar འམ་ zip རྣམ་གཞག་གི་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་བདམས་རྗེས་ཡིག་ཆ་དེ་ལམ་རིགས་ནང་བསྣོན་དགོས།

ཡིག་ཆའི་ཚོགས་གསབ་སྣོན།

ཡིག་ཆའི་ཚོགས་འདེམས་བཀོད་བྱེད་པ་དང་སྦྲགས་ལམ་རིགས་ནང་གསབ་སྣོན་བྱ་དགོས།

སུབ་པ།

རེའུ་འགོད་ནང་དུ་ཡིག་ཚགས་སམ་ཡིག་ཆའི་ཚོགས་འདེམས་བཀོད་བྱེད་པ་དང་ དེ་རྗེས་"སུབ་པ།"ལམ་རིགས་ནང་སུབ་པའི་བྱ་ཡུལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Please support us!