གཞི་གྲངས་མཛོད་ཐག་སྦྲེལ།

Creates or edits an entry in the Databases tab page.

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆའི་ལམ་ཐིག་དང་ཡིག་མིང་ནང་འཇུག ཡིག་ཆའི་མིང་ངེས་པར་དུ་ *.odb རྒྱ་སྤེས་མིང་གི་མཇུག་བསྡུ།

མིག་བཤར།

ཡིག་ཆའི་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་ནས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ་བདམས།

ཟུར་བྱང་གི་མིང་།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་མིང་ནང་འཇུག་ LibreOffice མིང་དེ་སྤྱད་ནས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱེད།

Please support us!