ཪྙོག་འཛིང་ཡི་གེའི་པར་དབྱིབས།་

Defines the options for documents with complex text layouts.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose - Languages and Locales - General - Complex Text Layout.


Options CTL Dialog Image

ཪྙོག་འཛིན་གྱི་ཡི་གེ་པར་དབྱིབས་སྤྱོད་པའི་སྐད་ཡིག་

གོ་རིམ་བརྟག་དཔྱད།

སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་(如泰语)ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཚིག་དེ་གཞན་དེ་སྦྱོར་མི་རིགས་ གལ་ཏེ་རིམ་ལྟར་བརྟག་དཔྱད་སྤྱོད་ཚེ་ (SIC) LibreOffice སྲུང་བརྩི་དེ་དག་གཞིར་དམིགས་བསལ་ཡི་གེ་དང་གཞན་འདྲེས་པ་བཀག་སྡོམ་བྱེད།

གོ་རིམ་བཞིན་བརྟག་དཔྱད་སྤྱོད་པ།

Enables sequence input checking for languages such as Thai.

ཚད་བཀག

Prevents the use as well as the printing of illegal character combinations.

ཙིག་རྟགས་ཚོད་ཆས།

སྡེབ་སྦྱོར་ཅན་གྱི་ཡི་གེའི་(གཡས་ཕྱོགས་ནས་གཡོན་ཕྱོགས་ནས་གཡས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཡི་གེའི་ཁ་ཕྱོགས་ཚུད་ཡོད་)ཡི་གེའི་འོད་རྟགས་སྤོ་འགུལ་རིགས་དང་ཡི་གེ་བདམས་པའི་རིགས་བདམས་རྒྱུ།

གཏན་ཚིགས་ཀྱི།

མཐེབ་གཡས་རྩེ་རྡེབ་ནས་ཡིག་དེབ་འོད་རྟགས་དེ་ཡིག་དེབ་མཇུག་མའི་གནས་སུ་སྤོ། མཐེབ་གཡོན་རྩེ་རྡེབ་ནས་ཡིག་དེབ་འོད་རྟགས་དེ་ཡིག་དེབ་འགོ་ཚུགས་གནས་སུ་སྤོ།

མཐོང་སྣང་།

མཐེབ་གཡས་རྩེ་བཞིན་ཡིག་དེབ་འོད་རྟགས་དེ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་གནས་སྤོས། མཐེབ་གཡོན་རྩེ་བཞིན་ཡིག་དེབ་འོད་རྟགས་དེ་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་གནས་སྤོས།

རྒྱུན་གཏན་བདམས་བྱ།

གྲངས་ཀ།

ཡོད་ཚད་འདེམས་LibreOffice མ་ཚུལ་ནང་གི་ཡི་གེ་ བྱ་ཡུལ་ནང་གི་ཡི་གེ་ ཁོངས་དང་ཚོད་ཆས་ལ་སྤྱོད་པོའི་གྲངས་ཀའི་རིགས་ LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་དྲ་མིག་ནང་དོན་ཕུད་

ཆ་འཕྲིན་དེ་LibreOffice སྒྲིག་ཆས་ནང་གསོག་ཉར་ལས་ཡིག་ཚགས་ནང་མིན་པ་གཏན་འཁེལ་དགོས།

Please support us!