སྐད་བརྡ།

Defines the default languages and some other locale settings for documents.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose - Languages and Locales - General.


Options Language Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


སྐད་བརྡ།

སྤྱོད་པོའི་འཆར་ངོས།

བདམས་གསེས་སྤྱོད་མཁན་ངོས་(དཔེར་ན་ཚལ་ཐོ་ གླེང་སྒྲོམ་ རོགས་རམ་ཡིག་ཆ་)སྐད་ཆའི་བེད་སྤྱོད།

The "Default" entry selects the language of the user interface for the operating system. If this language is not available in the LibreOffice installation, the language of the LibreOffice installation is the default language.

note

If the language you are after is not in the list, download the corresponding language pack from the LibreOffice website.


མ་ལག་སྐད་ཆའི་གཏན་འཁེལ།

Specifies the locale setting of the country setting. This influences settings for numbering, currency and units of measure.

The "Default" entry selects the locale which name is reported by the operating system.

དེ་སྐབས་དེའི་ཡིག་དུམ་ནང་བྱེད་པའི་བཟོ་བཅོས་དེ་ལམ་སེང་བེད་སྤྱད་པ། ཡིན་ནའི་བེད་སྤྱད་པའི་ཁས་ལེན་རྣམ་གཞག་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཪྙོག་དྲའི་ཡང་བསྐྱར་ཡིག་ཚགས་ནང་འཇུག་རྗེས་གཞི་ནས་བཟོ་བཅོས་ཁོ་ན་ལས་བྱེད་མི་ཆོག

ཚད་ལྡན་དངུལ་ལོར།

Specifies the default currency that is used for the currency format and the currency fields. If you change the locale setting, the default currency changes automatically.

ཁས་ལེན་གཤར་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དེ་མ་ལག་སྐད་ཆའི་དངུལ་ལོར་རྣམ་གཞག་བདམས་པ།

"ཚད་ལྡན་དངུལ་ལོར་"ཡིག་དུམ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱུད་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་བ་ཚང་བར་བཟོ་བ་ དེ་ལྟར་ཡིག་ཚགས་འདི་ཚོང་ཚད་བཀག་དངུལ་རྣམ་གཞག་གླེང་སྒྲོམ་རིས་འགོད་བཟོ་བཅོས་ཅུང་ཙམ་ལྷག་པ་བྱ་བ།

དེ་དང་བཀོད་སྒྲིག་གནས་ཡུལ་ཆ་མཚུངས་(.)

གཏན་འཁེལ་གྱིས་མཐེབ་གཞོང་ཨང་ཡིག་བསྣན་པའི་སྐབས་སོ་སོའི་བེད་སྤྱོད་དེ་མ་ལག་ནང་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཨང་ཡིག་བར་གཅོད་མཐེབ་རྟགས།

གལ་ཏེ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་དེ་བདམས་ན་ ཁྱེད་རང་གིས་ཡང་ཡིན་མཐེབ་གཞོང་སྟེང་བསྣན་ནས་འདིར་བསྒར་འཛུད་བརྒྱུད་ནས་ "བཀོད་སྒྲིག་གནས་སྟངས་དང་གཅིག་པ་ཡིན།"ཐག་གཅོད་རྗེས་མངོན་པའི་ཡིག་རྟགས། གལ་ཏེ་གདམ་མེད་པའི་བསྐྱར་འདེམས་མཐེབ་གཞོང་སྒྲོམ་ནང་སྒུལ་འདེད་བྱ་རིམ་མཉན་ཆས་ཡིག་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ།

Date acceptance patterns

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date.

If you type numbers and characters that correspond to the defined date acceptance patterns in a table cell, and then move the cursor outside of the cell, LibreOffice will automatically recognize and convert the input to a date, and format it according to the locale setting.

The initial pattern(s) in Date acceptance patterns are determined by the locale (set in Locale setting), but you can modify these default patterns, and add more patterns. Use ; to separate each pattern.

Patterns can be composed according to the following rules:

If you change the Locale setting, the date acceptance pattern will be reset to the new locale default, and any user-defined modifications or additions will be lost.

In addition to the explicit patterns defined in the edit box, input matching the Y-M-D pattern is implicitly recognized and converted automatically to a date. Input that starts from 1 to 31 is not interpreted with this implicit Y-M-D pattern. Since LibreOffice 3.5, this input is formatted as YYYY-MM-DD (ISO 8601).

For all patterns, two-digit year input is interpreted according to the setting in Tools - Options - General - Year (Two Digits).

ཁས་ལེན་ཡིག་ཚགས་ཡི་གེ

Specifies the languages for spelling, thesaurus and hyphenation.

ཡིག་ཚགས་སྐད་བརྡ་འདེམས་

warning

དེ་ལྷུ་སྒྲིག་ལྟོས་སའི་སྐད་ཆ་རྣམ་པའི་སྨོ་ལིང་སྐབས་གཞི་ནས་བདམས་ཟིན་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ལྡེབས་བྲིས་ཞིག་གཤེར་བྱས་ཆོགསྐད་ཡིག་གང་ཞིག་གི་སྦྱོར་འབྲིའི་བརྟག་དཔྱད་སྒུལ་སྤྱོད་བྱས་རྗེས་ སྐད་ཡིག་དེའི་གཤར་བྱང་གི་སྔོན་དུ་འདེམས་ངེས་རྟགས་ཤིག་མངོན་པར་འགྱུར།


ནུབ་ཕྱོགས་ཡི་གེ།

Specifies the language used for the spellcheck function in western alphabets.

Show UI elements for East Asian writings

Activates Asian languages support. You can now modify the corresponding Asian language settings in LibreOffice.

ཀྲུང་ཡིག་ འཇར་པན་ནམ་ཀུ་རུ་ཡ་ཡི་གེའི་ནང་བེད་སྤྱོད་པ་ སྤྱོད་མཁན་ངོ་མ་སྒུལ་སློང་དེ་འདི་འདྲའི་སྐད་ཆར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཀྱང་ཆོག

ཀྲུང་གོ་རི་པིན་བྱང་ཀུ་རེ་ཡ།

Specifies the language used for the spellcheck function in Asian alphabets.

Show UI elements for Bi-Directional writing

Activates complex text layout support. You can now modify the settings corresponding to complex text layout in LibreOffice.

ཪྙོག་འཛིན་གྱི་ཡི་གེ་པར་དབྱིབས་སྤྱོད་པའི་སྐད་ཡིག་

Complex text layout

Specifies the language for the complex text layout spellcheck.

སྐབས་འདིའི་ཡིག་ཚགས་ལ་བེད་སྤྱད་པ།

Specifies that the settings for default languages are valid only for the current document.

སྐད་ཆར་རྒྱབ་སྐྱོར་སྒུལ་དགོས།

Ignore system input language

Indicates whether changes to the system input language/keyboard will be ignored. If ignored, when new text is typed that text will follow the language of the document or current paragraph, not the current system language.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!