VBA གཏོགས་གཤིས།

Specifies the general properties for loading and saving Microsoft Office documents with VBA (Visual Basic for Applications) code.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose - Load/Save - VBA Properties.


Options Load/Save Dialog Image

Microsoft Word 97/2000

ཁྱེད་ཀྱིས་འདིར་གདམ་གསེས་བྱས་ནས་བེད་སྤྱད་ Microsoft Word 97/2000 ཡིག་ཚགས་དེ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས།

རྩོམ་སྒྲིག་དགོས་པའི་ Basicཚབ་ཨང་དེ་བཙུད་འཇུག་བྱ་རྒྱུ།

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Executable code

The VBA (Visual Basic for Applications) code will be loaded ready to be executed. If this checkbox is not checked, the VBA code will be commented out so it can be inspected, but will not run.

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


སྔོན་གྱི་ Basic ཚབ་ཨང་སླར་ཡང་གསོག་ཉར་བྱ་རྒྱུ།

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

གལ་ཏེ་སྲུང་བའི་སྐབས་ Microsoft རྣམ་གཞག་བེད་མ་སྤྱད་པར་རྣམ་ཞག་ཞིག་བེད་སྤྱད་ན་ Microsoft Basic ཚབ་ཨང་ཉར་མི་ཐུབ། དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་ Microsoft Basic ཚབ་ཨང་ཡིག་ཚསག་ཉར་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ LibreOfficeདེ་ལྟར་གསལ་བརྡ་མངོན་ཡོང་ རང་ལ་ Microsoft Basic ཚབ་ཨང་ཉར་མི་ཆོག་པའི་དྲན་བརྡ་བྲང་ཡོང་།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་"སྔོན་གྱི་ Basic ཚབ་ཨང་སླར་ཡང་གསོག་ཉར་བྱ་རྒྱུ།"སླར་འདེམས་སྒྲོམ་དང་སྡུར་བ་"རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པའི་ Basic ཚབ་ཨང་དེ་བཙུད་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ།"ཁྱད་ཡོན་ཡོད་པའི་སྔོན་དབང་:གལ་ཏེ་སླར་འདེམས་སྒྲིག་གཉིས་ཀ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཞིང་ཡོད་པ་དང་དེས་མ་ཟད་ཁྱེད་ཀྱིས་LibreOffice Basic IDE ནང་རྩོམ་སྒྲིག་དེ་འགྲེལ་པ་བྱེད་ཞིང་ཡོད་ན་ Basic ཚབ་ཨང་ གལ་ཏེ་ Microsoft རྣམ་གཞག་སྲུང་བའི་སྐབས་ སྔོན་གྱི་ Microsoft Basic ཚབ་ཨང་གི་མཉམ་དུ་གསོག་ཉར་བྱེད་པ། འདྲི་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ལ་བཤད་ན་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཡིན།

Microsoft ཡིག་ཚགས་ནང་ཁར་ཐོན་པའི་ Microsoft Basic ཧུང་གནས་དེ་སུབ་དགོས་ བདམས་བྱའི་ནང་གི་མེད་པ་བཟོ་བ་"སླར་ཡང་སྔོན་གྱི་ Basic ཚབ་ཨང་གསོག་ཉར།"བྱ་རྒྱུ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ དེ་མ་ཟད་Microsoft སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཚགས་རྣམ་གཞག་ཉར་ཚགས་བྱེད། ཡིག་ཚགས་ནང་མ་ཚུད་པའི་གསོག་ཉར་Microsoft Basic ཚབ་ཨང་།

Microsoft Excel 97/2000

གཏན་འཁེལ་བེད་སྤྱོད་ Microsoft Excel 97/2000 ཡིག་ཚགས་བཀོད་སྒྲིག

རྩོམ་སྒྲིག་དགོས་པའི་ Basicཚབ་ཨང་དེ་བཙུད་འཇུག་བྱ་རྒྱུ།

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Executable code

The VBA (Visual Basic for Applications) code will be loaded ready to be executed. If this checkbox is not checked, the VBA code will be commented out so it can be inspected, but will not run.

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


སྔོན་གྱི་ Basic ཚབ་ཨང་སླར་ཡང་གསོག་ཉར་བྱ་རྒྱུ།

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

གལ་ཏེ་སྲུང་བའི་སྐབས་ Microsoft རྣམ་གཞག་བེད་མ་སྤྱད་པར་རྣམ་ཞག་ཞིག་བེད་སྤྱད་ན་ Microsoft Basic ཚབ་ཨང་ཉར་མི་ཐུབ། དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་ Microsoft Basic ཚབ་ཨང་ཡིག་ཚསག་ཉར་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ LibreOfficeདེ་ལྟར་གསལ་བརྡ་མངོན་ཡོང་ རང་ལ་ Microsoft Basic ཚབ་ཨང་ཉར་མི་ཆོག་པའི་དྲན་བརྡ་བྲང་ཡོང་།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་"སྔོན་གྱི་ Basic ཚབ་ཨང་སླར་ཡང་གསོག་ཉར་བྱ་རྒྱུ།"སླར་འདེམས་སྒྲོམ་དང་སྡུར་བ་"རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པའི་ Basic ཚབ་ཨང་དེ་བཙུད་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ།"ཁྱད་ཡོན་ཡོད་པའི་སྔོན་དབང་:གལ་ཏེ་སླར་འདེམས་སྒྲིག་གཉིས་ཀ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཞིང་ཡོད་པ་དང་དེས་མ་ཟད་ཁྱེད་ཀྱིས་LibreOffice Basic IDE ནང་རྩོམ་སྒྲིག་དེ་འགྲེལ་པ་བྱེད་ཞིང་ཡོད་ན་ Basic ཚབ་ཨང་ གལ་ཏེ་ Microsoft རྣམ་གཞག་སྲུང་བའི་སྐབས་ སྔོན་གྱི་ Microsoft Basic ཚབ་ཨང་གི་མཉམ་དུ་གསོག་ཉར་བྱེད་པ། འདྲི་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ལ་བཤད་ན་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཡིན།

Microsoft ཡིག་ཚགས་ནང་ཁར་ཐོན་པའི་ Microsoft Basic ཧུང་གནས་དེ་སུབ་དགོས་ བདམས་བྱའི་ནང་གི་མེད་པ་བཟོ་བ་"སླར་ཡང་སྔོན་གྱི་ Basic ཚབ་ཨང་གསོག་ཉར།"བྱ་རྒྱུ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ དེ་མ་ཟད་Microsoft སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཚགས་རྣམ་གཞག་ཉར་ཚགས་བྱེད། ཡིག་ཚགས་ནང་མ་ཚུད་པའི་གསོག་ཉར་Microsoft Basic ཚབ་ཨང་།

Microsoft PowerPoint 97/2000

ཁྱེད་ཀྱིས་འདིར་བདམས་གསེས་བྱེད་རྒྱུ་ Microsoft PowerPoint 97/2000 ཡིག་ཚགས་བཀོད་སྒྲིག

རྩོམ་སྒྲིག་དགོས་པའི་ Basicཚབ་ཨང་དེ་བཙུད་འཇུག་བྱ་རྒྱུ།

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

སྔོན་གྱི་ Basic ཚབ་ཨང་སླར་ཡང་གསོག་ཉར་བྱ་རྒྱུ།

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

གལ་ཏེ་སྲུང་བའི་སྐབས་ Microsoft རྣམ་གཞག་བེད་མ་སྤྱད་པར་རྣམ་ཞག་ཞིག་བེད་སྤྱད་ན་ Microsoft Basic ཚབ་ཨང་ཉར་མི་ཐུབ། དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་ Microsoft Basic ཚབ་ཨང་ཡིག་ཚསག་ཉར་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ LibreOfficeདེ་ལྟར་གསལ་བརྡ་མངོན་ཡོང་ རང་ལ་ Microsoft Basic ཚབ་ཨང་ཉར་མི་ཆོག་པའི་དྲན་བརྡ་བྲང་ཡོང་།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་"སྔོན་གྱི་ Basic ཚབ་ཨང་སླར་ཡང་གསོག་ཉར་བྱ་རྒྱུ།"སླར་འདེམས་སྒྲོམ་དང་སྡུར་བ་"རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པའི་ Basic ཚབ་ཨང་དེ་བཙུད་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ།"ཁྱད་ཡོན་ཡོད་པའི་སྔོན་དབང་:གལ་ཏེ་སླར་འདེམས་སྒྲིག་གཉིས་ཀ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཞིང་ཡོད་པ་དང་དེས་མ་ཟད་ཁྱེད་ཀྱིས་LibreOffice Basic IDE ནང་རྩོམ་སྒྲིག་དེ་འགྲེལ་པ་བྱེད་ཞིང་ཡོད་ན་ Basic ཚབ་ཨང་ གལ་ཏེ་ Microsoft རྣམ་གཞག་སྲུང་བའི་སྐབས་ སྔོན་གྱི་ Microsoft Basic ཚབ་ཨང་གི་མཉམ་དུ་གསོག་ཉར་བྱེད་པ། འདྲི་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ལ་བཤད་ན་གནས་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཡིན།

Microsoft ཡིག་ཚགས་ནང་ཁར་ཐོན་པའི་ Microsoft Basic ཧུང་གནས་དེ་སུབ་དགོས་ བདམས་བྱའི་ནང་གི་མེད་པ་བཟོ་བ་"སླར་ཡང་སྔོན་གྱི་ Basic ཚབ་ཨང་གསོག་ཉར།"བྱ་རྒྱུ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ དེ་མ་ཟད་Microsoft སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཚགས་རྣམ་གཞག་ཉར་ཚགས་བྱེད། ཡིག་ཚགས་ནང་མ་ཚུད་པའི་གསོག་ཉར་Microsoft Basic ཚབ་ཨང་།

Please support us!