རྩིས་རྒྱག

མཚན་ཉིད་ནི་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་རྩིས་རྒྱག་བཀོད་སྒྲིག་ནང་སྤྱོད། ཁྱེད་ཀྱིས་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་མཚན་ཉིད་འཇོག་ ཚེས་གྲངས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་དང་སིལ་གྲངས་གནས་གྲངས་སོགས་ཐད་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་ ད་དུང་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་བཙལ་འཚོལ་བྱེད་སྐབས་གསལ་བྱེད་ཡི་གེ་ཆེ་ཆུང་ཕྱེ་མིན་དུའང་མཚན་ཉིད་བྱས་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.


གྲངས་སྟབས་འདྲེན་སྤྱོད།

ས་ཁོངས་དེའི་ནང་ ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐྱར་འཁོར་རྩིས་རྒྱག་གོ་རིམ་ངང་མྱུར་ཚབ་གྲངས་སྟབས་བཀག་ཆོག གཞན་ཡང་ ཁྱེད་ཀྱིས་ད་དུང་རྩིས་རྒྱག་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཡང་དག་ཚད་གཏན་འཁེལ་ཆོག

གྲངས་སྟབས།

གྲངས་སྟབས་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་འཁྱེར་བ་གཏན་འཁེལ་(བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་རྩིས་བརྒྱབ་ནས་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་ཐོབ་པ་བར་)གྲངས་ཚད་ངེས་གཏན་གྱི་བསྐྱར་ཟློས་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་མིན་ལ་གཞིགས་ནས།གལ་སྲིད་གྲངས་སྟབས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ནང་བྲིས་རྟགས་མེད་ན་ རེའུ་མིག་ནང་གི་གྲངས་སྟབས་འདྲེན་སྤྱོད་ནོར་བའི་ཆ་འཕྲིན་གྱི་འགོད་འདོན་བྱེད།

དཔེ་གཞི་:ཕྲལ་འཕར་གོང་ཚད་མེད་པའི་མ་རྩའི་རྣམ་གྲངས་རྩིས་རྒྱག

  1. དྲ་མིག་ A5、A6 དང་ A7 ནང་ཡི་གེ་སོ་སོར་འཇུག་དགོས་ "Selling price"、"Net" དང་ "Value-added tax"

  2. ད་ལྟ་ དྲ་མིག་ B5 ནང་ཕྱིར་འཚོང་གོར་ཚད་བཅུག་(དཔེར་ 100)གོང་ཚད་རྣོལ་མ་དེ་དྲ་མིག་ B6 ནང་གསལ་ ཡང་ཁྲལ་འཕར་གོང་ཚད་དེ་དྲ་མིག་ B7 ནང་གསལ།

  3. ཕྲལ་འཕར་གྲངས་དེ་"གོང་རྣོལ་མ་སྟེང 15%"བསྒྱུར་བས་ཐོབ་ ཕྱིར་འཚོང་གོང་ནས་ཕྲལ་འཕར་གྲངས་འཐེན་ན་གོང་རྣོལ་མ་ཡིན། B6 ནང་སྤྱི་འགྲོས་ "=B5-B7" བཅུག་ནས་གོང་རྣོལ་མ་བརྩིས་ དྲ་མིག་ B7 ནང་སྤྱི་འགྲོས་ "=B6*0.15" བཅུག་ནས་ཕྲལ་འཕར་གྲངས་བརྩིས།

  4. མྱུར་ཚབ་སྤྱོད་ནས་ཡང་དག་གིས་སྤྱི་འགྲོས་ལ་རྩིས་རྒྱག་ དེ་མིན་གནད་སྟངས་ཚང་ནང་"བསྐྱར་འཁོར་ཅན་གྱི་འདྲེན་སྤྱོད།"ནོར་འཁྲུལ་གནས་ཚུལ་མངོན།

A

B

5

ཕྱིར་འཚོང་གོང་།

100

6

གོར་ཚད་རྣོལ་མ།

=B5-B7

7

འཛད་སྤྱོད་འཕྲལ་འཕར་གྲངས།

=B6*0.15


གྲངས་སྟབས་གོམ་ཨང་།

མྱུར་ཚབ་གྲངས་སྟབས་ཆེ་ཤོས་ཇུས་འགྲིག

རྒྱང་ཁྱད་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་ཐོབ་ཚད།

མྱུར་ཚབ་གྲངས་སྟབས་གྲུབ་འབྲས་བར་གྱི་ཁྱད་པར་གཏན་འཁེལ། གལ་ཏེ་མྱུར་ཚབ་གྲུབ་འབྲས་ཁྱད་གྲངས་ཆུང་ཤོས་ལས་ཆུང་ན་ མྱུར་ཚབ་དེ་མཚམས་འཇོག

ཚེས་གྲངས།

ཚེས་གྲངས་འགོ་འཛུགས་བདམས་ཏེ་ ཚེས་གྲངས་དེ་གྲངས་ཀྱི་ནང་ངོས་བརྗེ་སྤོས་སུ་བེད་སྤྱོད།

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


12/30/1899(ཁས་ལེན་)

12/30/1899 ཀླད་ཀོར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

1/1/1900 ཀླད་ཀོར་དུ་སྒྲིག་པ། ཚེས་གྲངས་གཤར་བྱང་ཚུད་པའི་StarCalc 1.0 གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་མིན་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་སྒྲིག་གྲངས་འདི་སྤྱོད།

01/01/1904

1/1/1904 ཀླད་ཀོར་དུ་སྒྲིག་པ། ཕྱིར་ཡོང་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་ནང་འཇུག་རྣམ་གཞག་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྒྲིག་གྲངས་འདི་སྤྱོད།

ཡིག་འབྲུ་ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་དབྱེ་བ།

དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་བསྡུར་སྐབས་ཡིག་ཆེན་ཡིག་ཆུང་བྲིས་མིན་དེ་གཏན་འཁེལ་དགོས།

དཔེ་གཞི་ དྲ་མིག་ A1 ནང་ཡིག་དེབ་ 'Test'བཅུག་ B1 ནང་ཡིག་དེབ་ 'test'བཅུག་ དེ་ནས་དྲ་མིག་ C1 ནང་སྤྱི་འགྲོས་ "=A1=B1"བཅུག་ གལ་ཏེ་ཡིག་ཆེན་ཡིག་ཆུང་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བདམས་ཐུབ་ཚེ་ དྲ་མིག་ནང་ FALSEགསལ་ དེ་མིན་ན་ TRUEགསལ།

note

ཡི་གེའི་རྟེན་གྲངས་ EXACT རྟག་ཏུ་ཡིག་ཆེ་ཡིག་ཆུང་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ གླེང་སྒྲོམ་དེའི་ཇུས་སྒྲིག་ལ་རག་ལུས་མེད།


warning

Disable case sensitivity for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


གསལ་བའི་ཡང་དག་ཚད།

དྲ་མིག་ནང་བཞི་དོར་ལྔ་འདྲིལ་གྱི་ཚད་གཏན་འཁེལ་རྗེས་རྩིས་རྒྱག་བྱེད། རིས་དབྱིབས་གསལ་སྐབས་གསལ་བའི་གྲངས་ཚད་སྤྱོད། གལ་ཏེ་གསལ་བའི་ཚད་ལྡན་བདམས་མེད་ཚེ་ གསལ་བར་བཞི་དོར་ལྔ་འདྲིལ་གྱི་ཚད་བརྒྱུད་དགོས་ འོན་ཀྱང་ནང་དོན་ཀྱི་རྩིས་རྒྱག་དེ་བརྒྱུད་སྤོས་མེད་པའི་ཐོབ་ནོར་ཡིན།

འཚོལ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ = དང་ <> ངེས་པར་དུ་དྲ་མིག་ཧྲིལ་པོ་སྤྱོད་པ།

Specifies that the search criteria you set for the Calc database functions must match the whole cell exactly. When both, the Search criteria = and <> must apply to whole cells box and the Enable wildcards in formulas box are marked, LibreOffice Calc behaves exactly as Microsoft Excel when searching cells in the database functions.

.*གཤམ་གྱི་གནས་ས།

འཚོལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།

win

winཪྙེད་པ་ འོན་ཀྱང་ win95、os2win འམ་ཡང་ན་upwind

win.*

win དང་ win95 འཚུལ་ཐུབ་པ་ འོན་ཀྱང་ os2win འམ་ཡང་ན་ gewindeམེད་པ།

.*win

win དང་ os2winའཚོལ་ཐུབ་ འོན་ཀྱང་win95 འམ་ gewinde

win.*

win、win95、os2win དང་ gewinde


གལ་ཏེ་སྤྱོད་འགུལ་མེདཔའི་བཙལ་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་ = དང་ <> ངེས་པར་དུ་དྲ་མིག་ཧྲིལ་པོ་སྤྱོད་ འཚོལ་བའི་རིས་དབྱིབས་"win"དང་".*win.*"བེད་སྤྱོད་ཐབས་ཤེས་འདྲ། གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་འཚོལ་དུས་ འཚོལ་བའི་རིརི་དབྱིབས་དྲ་མིག་གི་གནས་ས་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་གནས་ཆོག

warning

Enable whole cell match for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Enable wildcards in formulas

Specifies that wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Enable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


སྤྱི་འགྲོས་ལ་འབུར་ཐོན་གྱི་བརྡ་སྤྲོད་ཡོད་ཆོག

Specifies that regular expressions instead of simple wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not enable regular expressions in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


No wildcards or regular expressions in formulas

Specifies that only literal strings are used when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not disable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


རང་འགུལ་གྱི་ཕྲེང་ཤོག་བྱང་དང་སྟར་ཤོག་བྱང་འཚོལ་བ།

ཁྱེད་ཀྱིས་གང་ཡོང་དྲ་མིག་ནང་གི་ཡིག་དེབ་དེ་ཡིག་དེབ་འོག་གི་སྟར་རམ་གཡས་ངོས་ཀྱི་ཕྲེང་གི་གྲངས་མཛོད་མཚོན་བྱ་གཏན་འཁེལ།འོན་ཀྱང་ཡིག་དེབ་དེར་ངེས་པར་ཡིག་གེ་གཅིག་ཉུང་མཐར་ཚུད་དགོས་ལ་རྩིས་རྒྱག་རྟགས་དེ་ཚུད་མེད།

དཔེ་གཞི་:དྲ་མིག་ E5 ལ་ཡི་གེ་ "Europe"ཚུད་ གཤམ་གྱི་དྲ་མིག་ E6 ནང་གི་ཐོབ་ནོར་ནི་ 100 E7 ནང་གི་ཐང་ནི་ 200ཡིན། གལ་ཏེ་རང་འགུལ་གྱིས་སྟར་ཕྲེང་བཙལ་འཚོལ་གི་གྲངས་མཛོད་ཤོག་བྱང་སྒྲོམ་རྟགས་བཀོད་ཚེ་ དྲ་མིག་ A1 ནང་གཤམ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་:=SUM(Europe)མཐེབ་འཇུག་བྱེད་དགོས།

Limit decimals for general number format

You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.

སིལ་གྲངས་གནས་གྲངས།

Defines the number of decimals to be displayed for numbers with the General number format. The numbers are displayed as rounded numbers, but are not saved as rounded numbers.

Please support us!