གཏག་པར།

Specifies the print setting options.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose - LibreOffice - Print.


གཞི་གྲངས་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་བརྒྱུད་གཏག་པར་མྱུར་དུ་གཏོང་

གཏག་པར་གཞི་གྲངས་ཉུང་དུ་གཏོང་།

ཁྱེད་ཀྱིས་གཏག་པར་ཆས་སུ་བསྐུར་བའི་གཞི་གྲངས་ཚད་ཉུང་དུ་བཏང་ཆོག གཏག་པར་གཞི་གྲངས་ཉུང་དུ་བཏང་ན་གཏག་པར་ཡིག་ཆ་ཆུང་དུ་འགྲོ་ དེར་བརྟེན་ གཏག་པར་མྱུར་ཚད་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་ འདི་ལྟར་ གཏག་པར་ཆས་ཀྱི་ནང་ནང་གསོག་ཆུང་བ་ཡོད་ཀྱང་ ལྷོད་པོར་གཏག་པར་བྱེད་ཐུབ། གཏག་པར་གཞི་གྲངས་ཉུང་དུ་བཏང་བས་གཏག་པར་སྤུས་ཚད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཕྲན་བུ་ཐེབས།

བཀོད་སྒྲིག་དེ་ལ་སྤྱོད།

Specifies whether the print settings apply to direct printing or to printing to a file.

གསང་དྭངས་ཚད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ།

གལ་ཏེ་འདེམས་གཞི་འདི་བདམས་ན་ གསལ་དྭངས་བྱ་ཡུལ་ནི་སྤྱིར་བཏང་དང་གསལ་དྭངས་མིན་པའི་བྱ་ཡུལ་དང་འདྲ་བར་གཏག་པར་བྱེད་ བྱེད་ནུས་འདི་ནི་ཁྱེད་ཉིད་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞིའི་གནོན་མཐེབ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་འདེམས་ཐབས་ཀྱིས་གཏན་འཁེལ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གསལ་དྭངས་ནང་དོན་གཏག་པར་ཆས་ལ་ཐད་ཀར་ཕྱིར་འདོན་མི་ཆོག དེར་བརྟེན་ ཡིག་ཚགས་ནང་མཐོང་ཐུབ་པའི་གསལ་དྭངས་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་ངེས་པར་དུ་རྩིས་རྒྱག་བརྒྱུད་གནས་རིས་ལ་སྒྱུར་དགོས་ གནས་རིས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་དང་གཏག་པར་ཤན་འབྱེད་ཕྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་ རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུར་གཞི་གྲངས་འབོར་ཆེན་ཡོང་སྲིད།


རང་འགུལ།

Specifies that the transparency is only printed if the transparent area covers less than a quarter of the entire page.

གསལ་དྭངས་མིན་པ།

With this option transparency is never printed.

རི་མོའི་གནས་ས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ།

Specifies that bitmaps are printed with reduced quality. The resolution can only be reduced and not increased.

ཧ་ཅང་ལེགས་པོའི་གཏག་པར་སྤུད་ཚད།

High print quality corresponds to a resolution of 300dpi. Normal print quality corresponds to a resolution of 200dpi.

ཤན་འབྱེད་ཕྱོད།

Specifies the maximum print quality in dpi. The resolution can only be reduced and not increased.

གསལ་དྭངས་བྱ་ཡུལ་ཚུད་པ།

If this field is marked, the reduction in print quality for bitmaps also applies to the transparent areas of objects.

Reduce gradient

If this field is marked, gradients are printed with reduced quality.

ཚལ་མདོག་རི་མོའི་ལམ་ཐིག

Specifies the maximum number of gradient stripes for printing.

བར་གྱི་ཚོས།

Specifies that gradients are only printed in a single intermediate color.

ཚོན་ཁྲ་ཐལ་མདོག་ཏུ་ཕབ་སྒྱུར།

Specifies that all colors are printed only as grayscale.

གཏག་པར་ཆས་ཀྱི་ཐ་ཚིག

Defines which warnings appear before printing begins.

ཤོག་བུའི་ཆེ་ཆུང་།

Mark this check box if a certain paper size is needed for printing the current document. If the paper size used in the document is not provided by the current printer, you will receive an error message.

ཤོག་འཛུལ་ཁ་ཕྱོགས།

Mark this check box if you need a certain paper orientation for printing the current document. If the format used by the current document is not available from the printer, an error message will appear.

གསལ་དྭངས།

Mark this check box if you always want to be warned if transparent objects are contained in the document. If you print such a document, a dialog appears in which you can select if the transparency is to be printed in this print instruction.

Please support us!