ཡིག་གཟུགས་

Substitutes a font with a font of your choice. The substitution replaces a font only when it is displayed on screen, or on screen and when printing. The replacement does not change the font settings that are saved in the document.

གལ་སྲིད་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ བཀོལ་སྤྱོད་མ་ལག་ལ་ཡིག་ཚགས་ནང་ཤན་འབྱེད་བྱ་ཐབས་མེད་པའི་ཡིག་གཟུགས་འཕྲད་པའི་སྐབས་སྔར་ཡོད་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཚབ་བརྗེའི་ཡིག་གཟུགས་བཀབ་པར་གྱུར།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose - LibreOffice - Fonts.


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡིག་གཟུགས་ཚབ་བརྗེ་བྱས་པས་ད་དུང་LibreOffice སྤྱོད་པ་པོའི་འཆར་ངོས་ཐོག་གི་ཡིག་གཟུགས་མངོན་ཚུལ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་བཟོ།


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


ཚབ་བརྗེའི་རེའུ་མིག་སྤྱོད་པ།

མཚན་འཇོག་ཟིན་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཚབ་བརྗེའི་བཀོད་སྒྲིག་སྒུལ་སྤྱོད་བྱེད་པ།

ཚབ་བརྗེའི་རེའུ་མིག

ཐོག་མའི་ཡིག་གཟུགས་དང་དེའི་ཚབ་བརྗེའི་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་དགོས། གལ་སྲིད་"རང་འགུལ།"བདམས་ན་ ཐ་ན་མ་ལག་ནང་ཐོག་མའི་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཡོད་ནའང་གསལ་ཡོལ་ཡིག་གཟུགས་དང་གཏག་པར་ཆས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ནི་དུས་མཉམ་དུ་བརྗེ་འགྱུར། གལ་སྲིད་"གསལ་ཡོལ།"བདམས་ན་གསལ་ཡོལ་ཡིག་གཟུགས་ཁོ་ན་བརྗེས་སོ།

Always checkbox

Screen only checkbox

Replacement action

checked

blank

Font replacement on screen and when printing, whether the font is installed or not.

checked

checked

Font replacement only on screen, whether the font is installed or not.

blank

checked

Font replacement only on screen, but only if font is not available.

blank

blank

Font replacement on screen and when printing, but only if font is not available.


ཡིག་གཟུགས།

ཚབ་བརྗེ་དགོས་རྒྱུའི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ནང་འཇུག་གམ་བདམས་ང་བྱ་དགོས།

ཚབ་བརྗེ་བྱས་པ།

ཚབ་བརྗེའི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ནང་འཇུག་གམ་བདམས་ང་བྱ་དགོས།

སྤྱོད་པ།

འདེམས་ངེས་ཡིག་གཟུགས་ཚབ་བརྗེ་སྤྱོད་པ།

རིས་རྟགས་

སྤྱོད་པ།

སུབ་པ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཚབ་བརྗེ་དོར་བ།

རིས་རྟགས་

སུབ་པ།

HTML དང་ Basic ཁུངས་ཡིག་དེབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་གཏན་འཁེལ།

HTML མངོན་པ་དང་ Basicཁུངས་ཡིག་དེབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་ལ་སྤྱོད་པར་བདམས་ང་བྱ་དགོས།

ཡིག་གཟུགས།

HTML མངོན་པ་དང་ Basic ཁུངས་ཡིག་དེབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་སྤྱོད་པ་བདམས་ང་བྱ་དགོས་ "རང་འགུལ།"བདམས་ནས་རང་འགུལ་གྱིས་འོས་འཚམས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ངོས་ཟིན་དུ་འཇུག

ཞེང་ཚད་ཁོ་ན་མཉམ་པའི་ཡིག་གཟུགས།

འདེམས་གཞི་འདི་བདམས་ན་ "ཡིག་གཟུགས།"རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་སྡུར་ཚད་མིན་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཁོ་ན་མངོན།

ཆེ་ཆུང་།

HTML མངོན་པ་དང་ Basicཁུངས་ཡིག་དེབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་ལ་སྤྱོད་པར་བདམས་ང་བྱ་དགོས།

Please support us!