སྨོ་ལིང་རྩོམ་སྒྲིག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose - Language Settings - Writing Aids,
in the Available language modules list, select one of the language modules and then click Edit.


འདེམས་གཞི།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྨོ་ལིང་ལ་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱོད་རུང་བའི་སྦྱོར་འབྲི་ ཆད་ཡིག་ དོན་གཅིག་མིང་མང་མཛོད་བཅས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྨོ་ལིང་འདེམས་དགོས། སྔོན་ཐོབ་རིམ་པར་གཞིགས་ནས་ཡན་ལག་སྨོ་ལིང་ལ་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཆོག

  1. སྐད་བརྡའི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ནས་སྐད་བརྡ་ཞིག་འདེམས་དགོས།

  2. "སྦྱོར་འབྲིའི་བརྟག་དཔྱད།" "ཆད་ཡིག"དང་"དོན་གཅིག་མིང་མང་མཛོད།"བཅས་ཀྱིས་ཁ་བྱང་འོག་འདེམས་ངེས་སྐད་ཡིག་གི་ཕྱིར་སྒུལ་སློང་བྱས་པའི་སྨོ་ལིང་ཡོད་ཚད་འདེམས་དགོས།

  3. གལ་སྲིད་ས་ཁོངས་ཤིག་ནང་ཡན་ལག་སྨོ་ལིང་དུ་མ་སྤྱོད་རུང་དུ་ཡོད་ན་ སྦྱོར་འབྲིའི་བརྟག་དཔྱད་དང་དོན་གཅིག་མིང་མང་མཛོད་ཀྱི་ཡན་ལག་སྨོ་ལིང་ལ་ཡན་ལག་སྨོ་ལིང་གི་གོ་རིམ་པ་ལྟར་ལས་སྣོན་བྱེད་ གོང་དུ་སྤོ་འགུལ་དང་འོག་ཏུ་སྤོ་འགུལ་འགད་གནོན་མཐེབ་སྤྱད་ནས་གོ་རིམ་བསྒྱུར་ཆོག

  4. ཡི་གེ་ཆད་པའི་འོག་ཡན་ལག་སྨོ་ལིང་གཅིག་རང་སྒུལ་སོང་བྱེད།

སྐད་ཡིག

སྨོ་ལིང་གི་སྐད་ཡིག་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

LibreOffice ནང་གི་སྐད་བརྡའི་འདམས་ངའི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ལ་གཤམ་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་སྤྱོད་པར་བྱ།

སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་གི་སྦྱོར་འབྲིའི་བརྟག་དཔྱད་སྒུལ་སྤྱོད་བྱས་རྗེས་ སྐད་ཡིག་དེའི་གཤར་བྱང་གི་སྔོན་དུ་འདེམས་ངེས་རྟགས་ཤིག་མངོན་པར་འགྱུར།

གོང་ཕྱོགས་སུ་སྤོ་འགུལ།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་ངེས་སྨོ་ལིང་གི་སྔོན་ཐོབ་རིམ་པ་ལ་རིམ་པ་ཞིག་ཁ་སྣོན་བྱེད་པར་འགྱུར།

འོག་ཕྱོགས་སུ་སྤོ་འགུལ།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་ངེས་སྨོ་ལིང་གི་སྔོན་ཐོབ་རིམ་པ་ལ་རིམ་པ་ཞིག་བཅག་པར་བྱ།

གོམ་སྟབས་སྔོན་མ།

འདིར་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་གི་མིག་སྔའི་བཟོ་བཅོས་དོར་དགོས།

Please support us!