ལམ་རྒྱུད་/ཡིག་ཆ་འདེམས།

བདམས་ངའི་ལམ་རྒྱུད་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ ཁྱེད་ནས་ LibreOffice ཡིས་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་ཉར་འཇོག་རུང་བའི་རང་འགུལ་རིས་ཡིག་ཚོགས་ཀྱི་སྨོ་ལིང་ངམ་མ་པང་གི་ཡིག་ཁུག་བདམས་ང་བྱས་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


ལམ་རྒྱུད།

ཁ་སྣོན་ཟིན་པའི་ལམ་རྒྱུད་དམ་ཡིག་ཆའི་རེའུ་འགོད་ཚུད་ཡོད།

གསབ་སྣོན།

Opens the Select Path dialog to select another folder or the Open dialog to select another file.

བསུབ་པ།

བདམས་པའི་གཞི་རྒྱུ་འམ་གཏན་འཁེལ་མི་དགོས་པའི་གཞི་རྒྱུ་བསུབ་པ།

Please support us!